Notebook เพื่อน้องบนลานหินภูเขาไฟ
Notebook เพื่อน้องบนลานหินภูเขาไฟ
โรงเรียนทุ่งศรีทอง จ.น่าน
ได้รับบริจาคแล้ว
5,406.00 บาท
เป้าหมาย
500,000.00 บาท
1%
98 views
เหลือ 22 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลน ด้วยการสนับสนุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อการเข้าถึงโอกาสของการเรียนรู้ รวมถึงการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน จนเกิดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
Notebook เพื่อน้องบนลานหินภูเขาไฟ

      ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องมือต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก ซึ่งโรงเรียนทุ่งศรีทอง มีนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน รวม 63 คน ได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ละปีเพียงเล็กน้อยไม่พอเพียง อีกทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันมีอายุการใช้งานมามากกว่า10ปี สามารถใช้งาน software ขั้นพื้นฐานได้เพียงบาง softwareเท่านั้น ส่วนใหญ่ชำรุดและล้าสมัยไม่พอเพียงต่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้การพัฒนานักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นไปด้วยความยากลำบาก รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงก็รองรับการสอนได้อย่างจำกัด ไม่พอเพียงเช่นกัน

      เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี รู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงอย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนให้มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียนได้ใช้สืบค้นหาความรู้ และยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตได้


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมทุกที่ทุกเวลา
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ส่งเสริมให้ผู้เรียน รักที่จะตั้งคำถาม รู้จักค้นคว้า คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และลงมือปฏิบัติ (Active Learning) นำไปสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมให้ “ผู้สอนและผู้เรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
5. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่น ๆ ได้ตามความถนัดของผู้เรียน
6. เพื่อเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลาน
7. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คนในชุมชนได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตไร้สายและเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีโอกาสเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพและเข้าใจบริบทการสื่อสารกับนักเรียน ครูผู้สอนมากขึ้น


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 15 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 13 คน
3. นักเรียนป.6 จำนวน 9 คน

รายละเอียดโครงการ
 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงบประมาณ /พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ดำเนินการตรวจรับและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแก่ทางโครงการ
 4. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการในการควบคุมดูแลโครงการ Notebook เพื่อน้องบนลานหินภูเขาไฟ
 5. นำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ใช้สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 21 เครื่อง ดังต่อไปนี้  
  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  8 เครื่อง 
  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  8 เครื่อง 
  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  5 เครื่อง 
  โดยก่อนการใช้งานนักเรียนต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน แจ้งชื่อและวัตถุประสงค์ในการใช้งานทุกครั้ง
 6. จัดการทดสอบออนไลน์แก่นักเรียน เพื่อวัดทักษะการใช้เทคโนโลยี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการของโครงการ
 7. จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน ของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการของโครงการ
 8. ผู้ดูแลโครงการจะสรุปสถิติในการเข้าใช้งานเป็นรายเดือน และรายงานทุกภาคเรียน

แผนการดำเนินงาน
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม 2564
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงบประมาณ /พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565
ดำเนินการตรวจรับ มีนาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแก่ทางโครงการ เมษายน 2565

การประเมินผล
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 28 คน สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เปิดโอกาสในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
2. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คในการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับนักเรียน 21 เครื่อง 20,000.00 420,000.00
2 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุม 3 อาคาร 1 จุด 23,000.00 23,000.00
3 ตู้เก็บโน้ตบุ๊คพร้อมระบบไฟ 1 ตู้ 57,000.00 57,000.00
รวม 500,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนริณี กันคำ นางปรียานุช จ่าแสน
นายกิตติโชติ เวียงนาค นางสาวนิ่มนวล นันคำ
นางปรียานุช จ่าแสน
นางสาวนริณี กันคำ นางนิสากร ยศประสงค์
แผนการดำเนินงาน
1/4
25%
Start |
S |
27.05.64
End |
E |
30.06.64
Complete
Start |
S |
04.01.65
End |
E |
30.09.65
Over Due
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
30.09.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.11.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
31/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
06/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 106.00 0.00 106.00 -
09/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
20/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
16/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
คำขอบคุณ
 • ทุ่งศรีทอง
  1 ปีที่แล้ว
 • โรงเรียนทุ่งศรีทอง ขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณในการบริจาคเพื่อการศึกษามา ณ โอกาสนี้
  ทุ่งศรีทอง
  184 หมู่ 3 ถ.ทางหลวงชนบท ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
  โทร. 0887879441
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางสาวนริณี กันคำ
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  ป. 1- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  6
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  55
 • teacher-count
  จำนวนครู
  11
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  3.25
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  3.47
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  2.92
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  3.75
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3.10
  ด้านการมีส่วนร่วม
  2.44
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  Narinee Kankham 2,000.00
  สมศักดิ์ สัมฤทธิ์ 500.00
  4 Aor 500.00
  5 Napakan 200.00
  6 Nattha 106.00
  7 Supattra 100.00
  8 - -
  9 - -
  10 - -
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  31.08.2565 สมศักดิ์ สัมฤทธิ์ 500.00
  12.08.2565 Aor 500.00
  06.07.2565 Nattha 106.00
  09.06.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  20.05.2565 Supattra 100.00
  27.12.2564 Narinee Kankham 2,000.00
  16.11.2564 Napakan 200.00
  - - -
  - - -
  - - -