Notebook for All สานต่อความฝัน
Notebook for All สานต่อความฝัน
โรงเรียนบ้านขนุน จ.สงขลา
ได้รับบริจาคแล้ว
377,985.96 บาท
เป้าหมาย
500,000.00 บาท
75%
43 views
เหลือ 208 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการพัฒนานักเรียนโดยใช้นวัตกรรมห้องเรียน 4G ได้แก่ 1. Good learners. 2. Good trainers. 3. Good technologies. 4. Good environment.
Notebook for All สานต่อความฝัน

        โรงเรียนบ้านขนุนเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนถึงปานกลาง ทำให้ผู้คนรวมถึงตัวนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีและทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆได้ยากมากยิ่งขึ้น และประกอบกับผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง รับจ้าง/ทำงานในโรงงาน ทำให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน โรงเรียนจึงกลายเป็นสถานที่หลักที่ผู้ปกครองจะฝากฝั่งนักเรียนไว้ ทำให้โรงเรียนเองต้องมีความพร้อมที่จะดูแลนักเรียนและพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ 

        ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ Notebook for All สานต่อความฝัน ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ Notebook for Education เพื่อรับการบริจาคเพื่อการศึกษา CONNEXT ED Crowdfunding เพื่อให้ผู้ที่สนใจร่วมกันสนับสนุนในการพัฒนานักเรียนทางด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน


วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ยิ่งมากขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมทักษะของนักเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีในการสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 31 คน

รายละเอียดโครงการ

โครงการ Notebook for All สานต่อความฝัน เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

   2. เมาส์

   3. หูฟังพร้อมไมค์ชนิดครอบ

   4. ตู้เหล็กเก็บโน้ตบุ๊ค

   5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Access Point Wireless)

โดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ตามจำนวนนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. มีการจัดตั้งบุคลากรผู้รับชอบในการดูแล มีระบบในการเบิกนำไปใช้และตรวจสอบความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

   2. ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

      2.1  ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตจาก platform และ Application ต่างๆของโรงเรียน เช่น wordwall , liveworksheet , youtube และเว็ปไซค์ต่างๆ เป็นต้น

     2.2  ใช้ในการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบออนไลน์

     2.3  ใช้การจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆให้กับนักเรียน

     2.4 ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่โรงเรียน ซึ่งจะทำให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก

 3. มีระบบในการตรวจสอบหลังใช้งานและจัดเก็บอย่างปลอดภัย

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นฐาน ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ 1: 1 (การใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง ต่อผู้เรียน 1 คน เพื่อเสริมทักษะในใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน และการสืบค้นข้อมูล โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 31 คน ได้แก่

1.เด็กชายมนัสวี  บุญมา17.เด็กหญิงอารียา  ตะเอ
2.เด็กชายมูฮัมหมัดบัสรี  ชอบงาม18.เด็กหญิงนัสรี  ศรีสังข์แก้ว
3.เด็กชายปุณกันต์  การะวรรณ19.เด็กชายก๊อฟฟารี  หวังนุรักษ์
4.เด็กชายอนุชิต  โตมิน20.เด็กหญิงศิริภักดิ์  หมุดแหล๊ะ
5.เด็กชายซอฟรอน  นามขันทอง21.เด็กหญิงโชติกา  สืบชนะ
6.เด็กชายอนุพนธ์  หมุดกิจจุฬา22.เด็กชายอานนท์  รัตนมณี
7.เด็กชายธราเทพ  เอียดวารี23.เด็กชายอารอฟัต  หวังนุรักษ์
8.เด็กชายนุรฮากีม  เจ๊ะเล24.เด็กหญิงนุสริน  สุขใส
9.เด็กชายธราธร  สาและ25.เด็กชายนิธิภัทร  หวังนุรักษ์
10.เด็กหญิงชลธิชา  อินทรัตน์26.เด็กชายอัมบาส  หวังขะเด่
11.เด็กหญิงกิตติยา  เส็นเจริญ27.เด็กชายพัชระ  เวชชะกะ
12.เด็กหญิงณิชนันทน์  ขั้วแก้ว28.เด็กหญิงไอรดา  หลีกันชะ
13.เด็กหญิงนูรไอนีย์  สุวรรณบัณฑิตย์29.เด็กหญิงลดาวัลย์  พุธทรง
14.เด็กหญิงคิตะญา  แนวชล30.เด็กชายกฤษฎา  แสงเดือน
15.เด็กหญิงภีรนุช  แดงแก้ว31.เด็กชายซาฟารี  เซ่งฉิ้ว
16.เด็กหญิงนุรฮัยฟา  มุมินะ  

 


แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ สิงหาคม 2564
จัดทำ School Plan กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ กันยายน 2564
ติดตามรายการรับบริจาคและสรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค มีนาคม 2565
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง เมษายน 2565
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ เมษายน 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน มีนาคม 2565
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 2565
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ พฤษภาคม 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน เมษายน 2566

การประเมินผล
1. 1. นักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้ร้อยละ 80
2. 2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ร้อยละ 80
3. 3. นักเรียนมีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 80

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 31 เครื่อง 14,500.00 449,500.00
2 เมาส์ 31 ตัว 120.00 3,720.00
3 หูฟังพร้อมไมค์ชนิดครอบ 31 อัน 750.00 23,250.00
4 ตู้เหล็กเก็บโน้ตบุ๊ค 1 ตู้ 14,030.00 14,030.00
5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Access Point Wireless) 5 เครื่อง 1,900.00 9,500.00
รวม 500,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผอ.รัสมิ์สรา แสงจันทร์ศิริ
นางสาวยามีละห์ เมาะแอ นางสาวพรเพ็ญ กิ้มเอ้า นางสาววรนาถ นิมะพันธ์
นางสาวยามีละห์ เมาะแอ
นางสาวพรเพ็ญ กิ้มเอ้า
นางสาวยามีละห์ เมาะแอ นางสาวพรเพ็ญ กิ้มเอ้า
นางสาวยามีละห์ เมาะแอ
นางสาวยามีละห์ เมาะแอ
นางสาวยามีละห์ เมาะแอ
ครูและบุคลากรทุกคน
ครูและบุคลากรทุกคน
ครูและบุคลากรทุกคน
ผอ.รัสมิ์สรา แสงจันทร์ศิริ
แผนการดำเนินงาน
9/12
75%
Start |
S |
23.08.64
End |
E |
31.08.64
Complete
Start |
S |
01.09.64
End |
E |
15.09.64
Complete
Start |
S |
16.09.64
End |
E |
25.03.65
Complete
Start |
S |
28.03.65
End |
E |
04.04.65
Complete
Start |
S |
05.04.65
End |
E |
11.04.65
Complete
Start |
S |
12.04.65
End |
E |
27.04.65
Complete
Start |
S |
28.03.65
End |
E |
31.03.65
Complete
Start |
S |
02.05.65
End |
E |
05.05.65
Over Due
Start |
S |
06.05.65
End |
E |
10.05.65
Over Due
Start |
S |
11.05.65
End |
E |
13.05.65
Complete
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
31.03.66
Complete
Start |
S |
03.04.66
End |
E |
07.04.66
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
28/06/67 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
28/06/67 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
27/06/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/05/67 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
28/05/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
30/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
30/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
06/03/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/02/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
02/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
31/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
29/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
27/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
20/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
18/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
06/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
07/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/10/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/10/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/10/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/10/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
17/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/08/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 220.00 0.00 220.00 -
30/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
26/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
01/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 400.00 0.00 400.00 -
27/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
19/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
10/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 125.00 0.00 125.00 -
10/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
03/04/66 ซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 5,500.00 5,500.00
23/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
18/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
08/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
20/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
09/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
09/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
24/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
20/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
15/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
14/12/65 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 276,000.00 276,000.00
08/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
01/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
20/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
07/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 547.87 0.00 547.87 -
14/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
07/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
06/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
03/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
06/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
21/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
02/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
02/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
02/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
29/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 493.58 0.00 493.58 -
06/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
30/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
19/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
10/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
06/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 98.71 0.00 98.71 -
01/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
01/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
15/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
11/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 150,000.00 0.00 150,000.00 -
08/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
01/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
14/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
02/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
18/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,935.80 0.00 4,935.80 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 90,000.00 0.00 90,000.00 -
27/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
คำขอบคุณ
 • บ้านขนุน
  9 เดือนที่แล้ว
 • หนังสือตอบขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคโน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา
  บ้านขนุน
  - หมู่ 6 ถ.หาดแก้ว-ม่วงงาม ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
  โทร. 0653500755
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางรัสมิ์สรา แสงจันทร์ศิริ
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  12
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  238
 • teacher-count
  จำนวนครู
  11
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  0.82
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.74
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  0.00
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  0.00
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  0.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  1.31
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 240,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 19,900.00
  wirawal kaewvichein 10,000.00
  4 บงกต มหานุกูล 7,000.00
  5 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 6,000.00
  6 Tun Tun 5,000.00
  7 ไวธยางค์ กุลละวณิชย์ 5,000.00
  8 Win 5,000.00
  9 ศุภิสรา ศรีวรศาสตร์ 5,000.00
  10 Pallapa Achanon 5,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  28.06.2567 วัลรียา ศิลาหลัก 200.00
  28.06.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  27.06.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  28.05.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  28.05.2567 Peach 1,000.00
  30.04.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.00
  30.04.2567 Chanisda Duangsuwan 200.00
  30.04.2567 Sasiphin Osirisakul 500.00
  30.04.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  30.04.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00