เปิดโลกการเรียนรู้อย่างเท่่าเทียม
เปิดโลกการเรียนรู้อย่างเท่่าเทียม
โรงเรียนวัดโคกโก จ.นราธิวาส
ได้รับบริจาคแล้ว
221,864.03 บาท
เป้าหมาย
300,000.00 บาท
73%
272 views
เหลือ 22 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ควบคู่กับการส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร และสาระความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเสริมการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสถานศึกษาให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียน สามารถต่อยอดความรู้เดิมและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเองและสังคม
เปิดโลกการเรียนรู้อย่างเท่่าเทียม

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล  ควบคู่กับการส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง โดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และรายวิชาวิทยาการคำนวณ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร  สาระความรู้ต่าง ๆจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทั่วถึงและทัดเทียม  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่สร้างนวัตกรรม  สามารถบูรณาการหรือเชื่อมโยงทั้งด้านศาสตร์  ศิลป์  ชีวิต  และเทคโนโลยี  โดยมุ่งเน้นจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการตามความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญจึงได้จัดทำโครงการบริจาคเพื่อการศึกษานี้ขึ้น  เพื่อเชื่อมโยงเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียน  เปิดโอกาสในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส่งเสริมให้เกิดทักษะการสืบค้นและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถต่อยอดความรู้เดิมและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเองและสังคม


วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมทุกที่ทุกเวลาและทั่วถึง แม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มุ้งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ ลงมือทำร่วมกัน อภิปรายด้วยเหตุผล และปรับปรุงพัฒนาเพื่อต่อยอดการเรียนการสอนพัฒนาสู่การเรียนแบบ Active Learningจนนำไปสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมให้ “ผู้สอนและผู้เรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
5. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่นๆได้ตามความถนัดของผู้เรียน
6. เพื่อเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลานตนเอง


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 14 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 23 คน
3. นักเรียนป.6 จำนวน 18 คน

รายละเอียดโครงการ

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์ และรายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learningในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

          2. กำหนดให้ผู้สอนร่วมกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน

        3. โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัล

        4.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานตามโครงการ มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง


แผนการดำเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ มิถุนายน 2564
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ มิถุนายน 2564
ดำเนินการตามโครางการ (ระดมทุน,จัดซื้อ,จัดการเรียนการสอน) สิงหาคม 2564
ประเมินผลการดำเนินการ มีนาคม 2566
สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ มีนาคม 2566

การประเมินผล
1. นักเรียนใช้งานโน้ตบุ๊กและสื่อการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 200 วัน/ปีการศึกษา
2. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
3. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไป

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์ notebook 14 เครื่อง 18,000.00 252,000.00
2 ตู้ชาร์ท notebook 1 เครื่อง 46,000.00 46,000.00
3 ตัวกระจายสัญญาณ (Access point) 1 เครื่อง 2,000.00 2,000.00
รวม 300,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอับดุลการิม มามะ
นายอับดุลการิม มามะ
นายอับดุลการิม มามะ
นายอับดุลการิม มามะ
นายอับดุลการิม มามะ
แผนการดำเนินงาน
0/5
0%
Start |
S |
15.06.64
End |
E |
15.06.64
Over Due
Start |
S |
29.06.64
End |
E |
29.06.64
Over Due
Start |
S |
02.08.64
End |
E |
29.03.66
In Progress
Start |
S |
30.03.66
End |
E |
30.03.66
Wait Start
Start |
S |
31.03.66
End |
E |
31.03.66
Wait Start
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
06/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
04/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
30/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
09/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
08/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
01/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 382.00 0.00 382.00 -
11/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
23/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100,000.00 0.00 100,000.00 -
21/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
03/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 9.00 0.00 9.00 -
08/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,073.03 0.00 2,073.03 -
04/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
คำขอบคุณ
วัดโคกโก
หมู่ 4 ถ.บ้านโคกโก ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โทร. 0810952097
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาววันเพ็ญ นุ้ยสกุล
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  12
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  178
 • teacher-count
  จำนวนครู
  24
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  2.87
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  2.66
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  2.73
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  2.93
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3.84
  ด้านการมีส่วนร่วม
  3.13
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  คุณฐาปน-คุณปภัชญา สิริวัฒนภักดี 100,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  Roongratt Ratanarajchartikul 20,000.00
  4 Chanavut 10,000.00
  5 Kamolrat Mongkolkrut 10,000.00
  6 Thirada 10,000.00
  7 ยิ่งยงศ์ ไชยทา 5,000.00
  8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  9 สุทธิมา ตันติสิทธิพร 3,000.00
  10 คุณอาทิตย์ วรรณโลบล 2,073.03
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  06.12.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  04.12.2565 Roongratt Ratanarajchartikul 20,000.00
  30.11.2565 บุญรัตน์ อินสุภะ 1,000.00
  28.11.2565 ยิ่งยงศ์ ไชยทา 5,000.00
  09.11.2565 สุทธิมา ตันติสิทธิพร 1,000.00
  09.11.2565 Warissara 100.00
  08.11.2565 นายธนพล ปุณฑริกภักดิ์ 2,000.00
  01.11.2565 Fluffy 382.00
  11.07.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  23.06.2565 คุณฐาปน-คุณปภัชญา สิริวัฒนภักดี 100,000.00