เปิดโลกการเรียนรู้อย่างเท่่าเทียม
เปิดโลกการเรียนรู้อย่างเท่่าเทียม
โรงเรียนวัดโคกโก จ.นราธิวาส
ได้รับบริจาคแล้ว
301,092.95 บาท
เป้าหมาย
300,000.00 บาท
100%
688 views
สิ้นสุด
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ควบคู่กับการส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร และสาระความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเสริมการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสถานศึกษาให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียน สามารถต่อยอดความรู้เดิมและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเองและสังคม
เปิดโลกการเรียนรู้อย่างเท่่าเทียม

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล  ควบคู่กับการส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง โดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และรายวิชาวิทยาการคำนวณ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร  สาระความรู้ต่าง ๆจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทั่วถึงและทัดเทียม  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่สร้างนวัตกรรม  สามารถบูรณาการหรือเชื่อมโยงทั้งด้านศาสตร์  ศิลป์  ชีวิต  และเทคโนโลยี  โดยมุ่งเน้นจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการตามความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญจึงได้จัดทำโครงการบริจาคเพื่อการศึกษานี้ขึ้น  เพื่อเชื่อมโยงเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียน  เปิดโอกาสในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส่งเสริมให้เกิดทักษะการสืบค้นและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถต่อยอดความรู้เดิมและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเองและสังคม


วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมทุกที่ทุกเวลาและทั่วถึง แม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มุ้งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ ลงมือทำร่วมกัน อภิปรายด้วยเหตุผล และปรับปรุงพัฒนาเพื่อต่อยอดการเรียนการสอนพัฒนาสู่การเรียนแบบ Active Learningจนนำไปสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมให้ “ผู้สอนและผู้เรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
5. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่นๆได้ตามความถนัดของผู้เรียน
6. เพื่อเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลานตนเอง


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 14 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 23 คน
3. นักเรียนป.6 จำนวน 18 คน

รายละเอียดโครงการ

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์ และรายวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learningในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

          2. กำหนดให้ผู้สอนร่วมกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน

        3. โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัล

        4.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานตามโครงการ มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง


แผนการดำเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ มิถุนายน 2564
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ มิถุนายน 2564
ดำเนินการตามโครางการ (ระดมทุน,จัดซื้อ,จัดการเรียนการสอน) สิงหาคม 2564
ประเมินผลการดำเนินการ พฤศจิกายน 2567
สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ มีนาคม 2566

การประเมินผล
1. นักเรียนใช้งานโน้ตบุ๊กและสื่อการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 200 วัน/ปีการศึกษา
2. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
3. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไป

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์ notebook 14 เครื่อง 18,000.00 252,000.00
2 ตู้ชาร์ท notebook 1 เครื่อง 46,000.00 46,000.00
3 ตัวกระจายสัญญาณ (Access point) 1 เครื่อง 2,000.00 2,000.00
รวม 300,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอับดุลการิม มามะ
นายอับดุลการิม มามะ
นายอับดุลการิม มามะ
นายอับดุลการิม มามะ
นายอับดุลการิม มามะ
แผนการดำเนินงาน
2/5
40%
Start |
S |
15.06.64
End |
E |
15.06.64
Complete
Start |
S |
29.06.64
End |
E |
29.06.64
Complete
Start |
S |
02.08.64
End |
E |
11.10.67
In Progress
Start |
S |
01.11.67
End |
E |
29.11.67
Wait Start
Start |
S |
31.03.66
End |
E |
31.03.66
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
04/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 8,500.00 0.00 8,500.00 -
02/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
29/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 5,310.92 0.00 5,310.92 -
27/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,818.00 0.00 1,818.00 -
09/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
01/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
27/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
13/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
20/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
20/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
15/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
14/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 30,000.00 0.00 30,000.00 -
08/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
06/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
04/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
30/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
09/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
08/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
01/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 382.00 0.00 382.00 -
11/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
23/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100,000.00 0.00 100,000.00 -
21/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
03/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 9.00 0.00 9.00 -
08/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,073.03 0.00 2,073.03 -
04/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
คำขอบคุณ
 • วัดโคกโก
  14 วันที่แล้ว
 • ในนาม ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดโคกโกทุกคน ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคเงินในการระดมทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ notebook เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและนักเรียน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลานตนเอง รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทำให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพไปพร้อมกัน
  วัดโคกโก
  หมู่ 4 ถ.บ้านโคกโก ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
  โทร. 0810952097
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางสาววันเพ็ญ นุ้ยสกุล
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  12
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  193
 • teacher-count
  จำนวนครู
  23
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  1.09
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.65
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  1.28
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  0.52
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  4.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  1.52
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  คุณฐาปน-คุณปภัชญา สิริวัฒนภักดี 100,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 30,000.00
  4 Roongratt Ratanarajchartikul 20,000.00
  5 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  6 Arpaporn 10,000.00
  7 Chanavut 10,000.00
  8 Kamolrat Mongkolkrut 10,000.00
  9 Thirada 10,000.00
  10 พิมล ฉันทวีรกูล 8,500.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  04.04.2566 pramote p. 1,000.00
  03.04.2566 พิมล ฉันทวีรกูล 8,500.00
  02.04.2566 Fluffy 300.00
  29.03.2566 สุพัชรจิต จิตประไพ 5,310.92
  27.03.2566 สมิทธิ เก่งอนันต์สกุล 1,818.00
  09.03.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 300.00
  01.03.2566 Mondira Sarapark 300.00
  27.02.2566 Weerayut Jiasakul 1,000.00
  19.02.2566 อุมาภรณ์ กมลมาตยากุล 3,000.00
  13.02.2566 รัตนา เมืองมนตรี 100.00