N-W-P นวัตกรรมการศึกษา บ้านหนองแวงโมเดล
N-W-P นวัตกรรมการศึกษา บ้านหนองแวงโมเดล
โรงเรียนบ้านหนองแวง จ.อุดรธานี
ได้รับบริจาคแล้ว
294,853.98 บาท
เป้าหมาย
293,790.00 บาท
100%
1k views
สิ้นสุด
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ Notebook เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้จากทุกมุมโลก
N-W-P นวัตกรรมการศึกษา บ้านหนองแวงโมเดล

บริบทและความท้าทายของโรงเรียน 

  • สถานศึกษาเป็น “ที่พึ่ง” เป็น “ความหวัง” ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานมีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น
  • เป็น “โรงเรียนชายขอบ” พ่อแม่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพการเกษตรและรับจ้างทั่วไป
  • ปัญหาความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด  ส่งผลต่อความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ต่อการมีทักษะชีวิตที่ดีมีคุณภาพ
  • ในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนออกจากระบบการศึกษากลางคัน เพื่อออกไปทำงานช่วยเหลือครอบครัว

การจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่มุ่งเน้น “การพึ่งพาตนเอง” 

  • โรงเรียนได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียน  คือ  N-W-P Model เพื่อเชื่อมโยงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาร่วมกับเขตพื้นที่  มุ่งเน้นการสร้าง 5G (G=Good) เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมในการจัดการศึกษาแบบ“พึ่งพาตนเอง” มุ่งเน้นพัฒนา “ทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน” เพื่อลดทอนปัญหาการออกจากระบบการศึกษา
  • ทำงานร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้ “โรงเรียนเป็นฐาน” เช่น เขตพื้นที่การศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบล  สถานีอนามัยประจำตำบล กลุ่มเกษตรแผนใหม่ ตลาดชุมชน และกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม เพื่อเป็น “แหล่งเรียนรู้”  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ  มุ่งพัฒนาทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ สร้างงาน-สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้

โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  มีความสนใจเข้าร่วมการบริจาคเพื่อการศึกษา โครงการ Notebook for Education  เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับขยายผลพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน  ผ่านโครงการ N-W-P นวัตกรรมการศึกษา “บ้านหนองแวงโมเดล”  เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้กับ “ครูผู้สอน” และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับ “ผู้เรียน” เตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางฐานสมรรถนะ โรงเรียนจะนำโครงการดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาสถานศึกษา โดยประกาศบรรจุในโครงสร้างตารางเรียนประจำโรงเรียน และดำเนินการต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน