คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT
โรงเรียนศาลาพัน จ.ปทุมธานี
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
173,023.00 บาท
เป้าหมาย
200,000.00 บาท
86%
703 views
เหลือ 134 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

เปิดโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ที่จะได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทัดเทียม ทุกที่ ทุกเวลา นำมาซึ่งทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการเรียน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเอง และสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT

            โรงเรียนศาลาพัน มุ่งเน้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียน ครู ชุมชน ศึกษาค้นคว้าได้อย่างทั่วถึง แต่ปัจจุบันการให้บริการของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการนับว่าเป็นแหล่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ปฏิบัติด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเรียนรู้ตามศักยภาพ และส่งเสริมการจัดบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทางโรงเรียนจึงตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน จึงได้ขอสมัครเข้าร่วมการบริจาคเพื่อการศึกษา “โครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) ของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี” สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเสริมสร้าง ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของครู นักเรียน และชุมชนของโรงเรียนศาลาพัน เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ ทุกเวลา นำมาซึ่งทักษะพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา และทักษะในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง หรือพัฒนานวัตกรรมต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างองค์ความรู้ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเอง และสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 กับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน


วัตถุประสงค์
1. โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศาลาพัน ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลก ได้อย่างทุกที่ ทุกเวลา
2. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัล


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.4 จำนวน 12 คน
2. นักเรียน ป.5 จำนวน 14 คน
3. นักเรียน ป.6 จำนวน 14 คน

รายละเอียดโครงการ

 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เพื่อนำใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          รายละเอียดชุดอุปกรณ์

                   1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 10 เครื่อง

          การดำเนินงาน

                    1. สำรวจความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ต้องการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

                    2. คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนศาลาพัน พิจารณาข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการ นำมาจัดทำเป็นโครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT เพื่อดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา

                    3. โรงเรียนศาลาพันดำเนินงาน ตามกรอบแนวทางการจัดซื้อ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

                             3.1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 20,000 บาท คุณลักษณะดังนี้

                                  3.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i3 หรือ AMD Ryzen 3 (หรือมากกว่าขึ้นไป)

                                  3.1.2 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

                                  3.1.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด SSD ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 GB จำนวน 1 หน่วย       

                                  3.1.4 มีระบบปฏิบัติการ OS : Windows 10 พร้อมใช้งาน

                                  3.1.5 มีการรับประกัน 1 ปีขึ้นไป (หรือมากกว่า)

                   4. รายงานผลการดำเนินงาน และรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน

                   5. โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้โน๊ตบุ๊กเป็นฐาน Notebook-based Learning

                   6. จัดทำแผนงาน หรือพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

                   7. สรุปผลการดำเนินโครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT

         กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน๊ตบุ๊ก

                   1. จัดการเรียนรู้แบบ 1 : 4 ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อผู้เรียน 4 คน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากคณะครูโรงเรียนศาลาพัน โดยยึดหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   2. โรงเรียนศาลาพัน ส่งตัวแทนครู เข้าร่วมการอบรมการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาหลักแบบ Notebook-based Learning และรูปแบบต่าง ๆ บนฐานการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

                   3. คุณครูที่ผ่านการอบรม นำความรู้มาถ่ายทอดขยายผล ต่อคณะครูโรงเรียนศาลาพัน

                   4. โรงเรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้พื้นฐานแบบ Notebook-based Learning ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 –ป.6 

                   5. คณะกรรมการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

          เป้าหมายโครงการ

                   เป้าหมายการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 4 หัวข้อ โดยทำการประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา

                   1. โรงเรียนศาลาพัน มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ที่ครบตามความต้องการ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

                   2. ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนแบบดิจิทัล แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จากทั่วทุกมุมโลก ได้ทุกที่ ทุกเวลา

                   3. ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเป็นฐาน Notebook-based Learning

                   4. นักเรียนมีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)


แผนการดำเนินงาน
เสนอโครงการ มิถุนายน 2564
การระดมทุนสนับสนุนโครงการ สิงหาคม 2564
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง มกราคม 2565
การบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ รายงานผลการดำเนินงานเข้าระบบฐานข้อมูล มีนาคม 2565
การอบรมการใช้งานแก่ครู และวางแผนการจัดการเรียนการสอน เมษายน 2565
จัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กเป็นฐาน Notebook-based Learning พฤษภาคม 2565
นิเทศ กำกับติดตามประเมินผล ตุลาคม 2565
จัดทำแผนงาน หรือพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินโครงการ ธันวาคม 2565

การประเมินผล
1. ความเหมาะสมของหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
2. ความเหมาะสมของงบประมาณ
3. ครูมีจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นฐาน Notebook-based Learning
4. นักเรียนได้ใช้งานโน้ตบุ๊กและสื่อการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 200 วัน / ปีการศึกษา
5. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไป

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 10 เครื่อง 20,000.00 200,000.00
รวม 200,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายกานต์ สุขกลาง
นางสาวสุจิตรา โชคเจริญ
นายกานต์ สุขกลาง
นายกานต์ สุขกลาง
คณะกรรมการดำเนินงาน
คณะครูโรงเรียนศาลาพัน
นายกำพล ประคุปตานนท์
นายกานต์ สุขกลาง
นายกานต์ สุขกลาง และคณะกรรมการ
แผนการดำเนินงาน
3/9
33%
Start |
S |
01.06.64
End |
E |
15.08.64
Complete
Start |
S |
16.08.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
03.01.65
End |
E |
28.02.65
Complete
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
29.04.65
Over Due
Start |
S |
02.05.65
End |
E |
30.09.65
In Progress
Start |
S |
03.10.65
End |
E |
31.10.65
Wait Start
Start |
S |
03.10.65
End |
E |
30.11.65
Wait Start
Start |
S |
01.12.65
End |
E |
30.12.65
Wait Start
การดำเนินงาน
 • ศาลาพัน
  2 เดือนที่แล้ว
 • ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 5 เครื่องจากทั้งหมด 10 เครื่อง
  วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
  03/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
  17/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
  07/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  02/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  25/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
  22/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
  20/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
  16/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  15/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  27/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
  24/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  23/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  17/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  03/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
  01/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  20/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
  12/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 150,000.00 0.00 150,000.00 -
  25/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  18/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 11.00 0.00 11.00 -
  17/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  คำขอบคุณ
 • ศาลาพัน
  9 เดือนที่แล้ว
 • เรียน ผู้บริจาค สมทบทุนในโครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT ในนามโรงเรียนศาลาพัน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ผู้ปกครอง ขอแสดงความขอบคุณท่านที่ได้บริจาคเงินสมทบทุน ในโครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT ของโรงเรียนศาลาพัน ทั้งนี้ทางโรงเรียนศาลาพัน จะนำเงินบริจาคนี้ไปใช้กับโครงการให้เกิดประโยชน์ องค์ความรู้สูงสุดแก่นักเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากท่านอีกในอนาคต ด้วยความเคารพอย่างสูง
  ศาลาพัน
  9 หมู่ 4 ถ.- ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
  โทร. 0818211610
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางอิสราภรณ์ สุขีลักษณ์
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  12
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  164
 • teacher-count
  จำนวนครู
  18
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  3.58
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  3.43
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  3.45
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  2.94
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  4.50
  ด้านการมีส่วนร่วม
  4.29
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 150,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  Tee Buntoon 5,000.00
  4 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  5 Arom khumsawas 1,000.00
  6 ชวนพิศ ศิรินาม 1,000.00
  7 Thammasarn Srethaporn 1,000.00
  8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  9 Chan 1,000.00
  10 Soudaya Orprayoon 300.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  03.07.2565 Tee Buntoon 5,000.00
  17.06.2565 Sunan sanguansat 10.00
  07.06.2565 Arom khumsawas 1,000.00
  02.06.2565 ชวนพิศ ศิรินาม 1,000.00
  25.05.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  22.05.2565 Soudaya Orprayoon 300.00
  20.05.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1.00
  16.05.2565 Thammasarn Srethaporn 1,000.00
  15.05.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  27.04.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1.00