คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT
โรงเรียนศาลาพัน จ.ปทุมธานี
ได้รับบริจาคแล้ว
215,840.00 บาท
เป้าหมาย
208,000.00 บาท
100%
1k views
สิ้นสุด
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

เปิดโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ที่จะได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทัดเทียม ทุกที่ ทุกเวลา นำมาซึ่งทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการเรียน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเอง และสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT

วัตถุประสงค์
1. โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศาลาพัน ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลก ได้อย่างทุกที่ ทุกเวลา
2. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัล


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 10 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 15 คน
3. นักเรียนป.6 จำนวน 17 คน

รายละเอียดโครงการ

 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เพื่อนำใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          รายละเอียดชุดอุปกรณ์

                   1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 13 เครื่อง

          การดำเนินงาน

                    1. สำรวจความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ต้องการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

                    2. คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนศาลาพัน พิจารณาข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการ นำมาจัดทำเป็นโครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT เพื่อดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา

                    3. โรงเรียนศาลาพันดำเนินงาน ตามกรอบแนวทางการจัดซื้อ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

                             3.1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 16,000 บาท คุณลักษณะดังนี้

                                  3.1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Core i3 หรือ AMD Ryzen 3 (หรือมากกว่าขึ้นไป)

                                  3.1.2 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

                                  3.1.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด SSD ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 GB จำนวน 1 หน่วย       

                                  3.1.4 มีระบบปฏิบัติการ OS : Windows 10 พร้อมใช้งาน

                                  3.1.5 มีการรับประกัน 1 ปีขึ้นไป (หรือมากกว่า)

                   4. รายงานผลการดำเนินงาน และรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน

                   5. โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้โน๊ตบุ๊กเป็นฐาน Notebook-based Learning

                   6. จัดทำแผนงาน หรือพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

                   7. สรุปผลการดำเนินโครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT

         กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน๊ตบุ๊ก

                   1. จัดการเรียนรู้แบบ 1 : 4 ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อผู้เรียน 4 คน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากคณะครูโรงเรียนศาลาพัน โดยยึดหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   2. โรงเรียนศาลาพัน ส่งตัวแทนครู เข้าร่วมการอบรมการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาหลักแบบ Notebook-based Learning และรูปแบบต่าง ๆ บนฐานการเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

                   3. คุณครูที่ผ่านการอบรม นำความรู้มาถ่ายทอดขยายผล ต่อคณะครูโรงเรียนศาลาพัน

                   4. โรงเรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้พื้นฐานแบบ Notebook-based Learning ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 –ป.6 

                   5. คณะกรรมการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

          เป้าหมายโครงการ

                   เป้าหมายการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 4 หัวข้อ โดยทำการประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา

                   1. โรงเรียนศาลาพัน มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ที่ครบตามความต้องการ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

                   2. ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนแบบดิจิทัล แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จากทั่วทุกมุมโลก ได้ทุกที่ ทุกเวลา

                   3. ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเป็นฐาน Notebook-based Learning

                   4. นักเรียนมีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)


แผนการดำเนินงาน
เสนอโครงการ มิถุนายน 2564
การระดมทุนสนับสนุนโครงการ สิงหาคม 2564
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จัดซื้อแล้วจำนวน 5 เครื่อง จากทั้งหมด 10 เครื่อง (ครั้งที่ 1) มกราคม 2565
การบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ รายงานผลการดำเนินงานเข้าระบบฐานข้อมูล มีนาคม 2565
การอบรมการใช้งานแก่ครู และวางแผนการจัดการเรียนการสอน เมษายน 2565
จัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กเป็นฐาน Notebook-based Learning พฤษภาคม 2565
นิเทศ กำกับติดตามประเมินผล ตุลาคม 2565
จัดทำแผนงาน หรือพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินโครงการ ธันวาคม 2565
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จัดซื้อแล้วจำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2) พฤศจิกายน 2565
จัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กเป็นฐาน Notebook-based Learning ในภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน 2565

การประเมินผล
1. ความเหมาะสมของหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
2. ความเหมาะสมของงบประมาณ
3. ครูมีจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นฐาน Notebook-based Learning
4. นักเรียนได้ใช้งานโน้ตบุ๊กและสื่อการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 200 วัน / ปีการศึกษา
5. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไป

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 13 เครื่อง 16,000.00 208,000.00
รวม 208,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายกานต์ สุขกลาง
นางสาวสุจิตรา โชคเจริญ
นายกานต์ สุขกลาง
นายกานต์ สุขกลาง
คณะกรรมการดำเนินงาน
คณะครูโรงเรียนศาลาพัน
นายกำพล ประคุปตานนท์
นายกานต์ สุขกลาง
นายกานต์ สุขกลาง และคณะกรรมการ
นายกานต์ สุขกลาง
คณะครูโรงเรียนศาลาพัน
แผนการดำเนินงาน
11/11
100%
Start |
S |
01.06.64
End |
E |
15.08.64
Complete
Start |
S |
16.08.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
03.01.65
End |
E |
28.02.65
Complete
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
31.03.65
Complete
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
29.04.65
Complete
Start |
S |
02.05.65
End |
E |
30.09.65
Complete
Start |
S |
03.10.65
End |
E |
31.10.65
Complete
Start |
S |
03.10.65
End |
E |
30.11.65
Complete
Start |
S |
01.12.65
End |
E |
30.12.65
Complete
Start |
S |
25.11.65
End |
E |
25.11.65
Complete
Start |
S |
01.11.65
End |
E |
31.03.66
Complete
การดำเนินงาน
 • ศาลาพัน
  7 เดือนที่แล้ว
 • จัดซื้อ Notebook จำนวน 3 เครื่อง
 • ศาลาพัน
  7 เดือนที่แล้ว
 • จัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก สำหรับจัดเก็บเครื่องโน๊ตบุ๊กในการชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ ละ 4,800 บาท
 • ศาลาพัน
  1 ปีที่แล้ว
 • ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 5
 • ศาลาพัน
  1 ปีที่แล้ว
 • ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ โน๊ตบุ๊ก สำหรับนักเรียนชั้น ป.4
 • ศาลาพัน
  2 ปีที่แล้ว
 • ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 5 เครื่องจากทั้งหมด 10 เครื่อง
  วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
  17/07/66 จัดซื้อ Notebook จำนวน 3 เครื่อง 0.00 50,700.00 50,700.00
  13/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
  13/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
  30/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
  30/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  19/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
  01/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
  28/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  03/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  17/03/66 จัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก สำหรับจัดเก็บเครื่องโน๊ตบุ๊กในการชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ ละ 4,800 บาท 0.00 9,600.00 9,600.00
  24/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  17/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
  10/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  03/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 40.00 0.00 40.00 -
  01/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 25,427.00 0.00 25,427.00 -
  25/11/65 จัดซื้อ Notebook จำนวน 5 เครื่อง 0.00 74,500.00 74,500.00
  28/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  25/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
  24/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  03/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
  25/06/65 จัดซื้อ Notebook จำนวน 5 เครื่อง (จากทั้งหมด 10 เครื่อง) 0.00 79,950.00 79,950.00
  17/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
  07/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  02/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  25/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
  22/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
  20/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
  16/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  15/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  27/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
  24/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  23/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  17/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  03/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
  01/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  20/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
  12/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 150,000.00 0.00 150,000.00 -
  25/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  18/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 11.00 0.00 11.00 -
  17/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  คำขอบคุณ
 • ศาลาพัน
  7 เดือนที่แล้ว
 • โรงเรียนศาลาพัน ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กครบ จำนวน 13 เครื่องแล้ว โรงเรียนศาลาพัน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทน มีเพียงคำขอบคุณ และคำอวยพร สำหรับผู้ที่ร่วมระดมทุนในโครงการ Notebook foe Education โดยการประสานงานของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ขอให้ผู้ร่วมระดมทุนทุกท่าน ให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ
 • ศาลาพัน
  1 ปีที่แล้ว
 • โรงเรียนศาลาพัน ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ครั้งที่ 2 จำนวน 5 เครื่องแล้ว โรงเรียนศาลาพัน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทน มีเพียงคำขอบคุณ และคำอวยพร สำหรับผู้ที่ร่วมระดมทุนในโครงการ Notebook foe Education โดยการประสานงานของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ขอให้ผู้ร่วมระดมทุนทุกท่าน ให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ
 • ศาลาพัน
  1 ปีที่แล้ว
 • โรงเรียนศาลาพัน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทน มีเพียงคำขอบคุณ และคำอวยพร สำหรับผู้ที่ร่วมระดมทุนในโครงการ Notebook foe Education โดยการประสานงานของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ขอให้ผู้ร่วมระดมทุนทุกท่าน ให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ
 • ศาลาพัน
  2 ปีที่แล้ว
 • เรียน ผู้บริจาค สมทบทุนในโครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT ในนามโรงเรียนศาลาพัน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ผู้ปกครอง ขอแสดงความขอบคุณท่านที่ได้บริจาคเงินสมทบทุน ในโครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ศาลาพันสานพลัง ICT ของโรงเรียนศาลาพัน ทั้งนี้ทางโรงเรียนศาลาพัน จะนำเงินบริจาคนี้ไปใช้กับโครงการให้เกิดประโยชน์ องค์ความรู้สูงสุดแก่นักเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากท่านอีกในอนาคต ด้วยความเคารพอย่างสูง
  ศาลาพัน
  9 หมู่ 4 ถ.- ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
  โทร. 0944582540
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางสาวศิริลักษณ์ สืบไทย
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  12
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  163
 • teacher-count
  จำนวนครู
  18
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  0.43
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.43
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  0.00
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  0.00
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  0.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  0.00
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 175,427.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  4 Tee Buntoon 5,000.00
  5 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  6 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  7 อโนชา ศรีประทักษ์ 1,000.00
  8 Weerayut Jiasakul 1,000.00
  9 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  10 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  13.06.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  13.06.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  30.05.2566 Peerapat Sirimontakan 200.00
  30.05.2566 อโนชา ศรีประทักษ์ 1,000.00
  19.05.2566 Sunan sanguansat 50.00
  01.05.2566 Mondira Sarapark 300.00
  28.04.2566 p. 100.00
  03.04.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  24.02.2566 Weerayut Jiasakul 1,000.00
  17.12.2565 Sunan sanguansat 50.00