โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 จ.น่าน
ได้รับบริจาคแล้ว
21,080.00 บาท
เป้าหมาย
453,980.00 บาท
4%
81 views
เหลือ 84 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจน มีปัญหาครอบครัวพ่อแม่แยกทางกัน และส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย จึงมีแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นประกันโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันทุกคน โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษต้องได้รับการศึกษาและพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงเรียนต้องปรับตัวในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อการเรียนทางไกลให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”
โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

          โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อย โดยโรงเรียนตั้งอยู่บนรอยต่อของชุมชนเมืองกับชนบท จากสภาพการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและระยะทางที่ไม่ห่างไกลจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ทำให้เกิดค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในเมืองมีมาก จะคงเหลือแต่นักเรียนที่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีปัญหาครอบครัวพ่อแม่แยกทางกัน และส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ทางโรงเรียนตระหนักถึงปัญหานี้มาโดยตลอด จึงมีแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นประกันโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของคนทุกคน โดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษต้องได้รับการศึกษาและพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน   แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19   ส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับตัวในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อการเรียนทางไกลให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น นอกจากนั้นโรงเรียนยังคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ขณะเดียวกัน โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” เพื่อไม่ให้เด็กเสียโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะ เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนตามปกติไม่ได้ ครูกับนักเรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันลดลง ทำให้ครูไม่สามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้เต็มที่ อาจทำให้ไม่สามารถรู้ปัญหาของนักเรียนได้ทันเวลา โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาและการคำนวณ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ระยะยาว   เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ต้องการรับบริจาคเพื่อการศึกษา เนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จะมารองรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าว

        โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 จะคงอยู่ได้และมีประสิทธิภาพ ก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัว ทักษะ รวมถึงการคิดค้นพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ รวมไปถึงต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะมารองรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดังกล่าว โควิด-19 อาจจะไม่โหดร้ายต่อการศึกษาของโรงเรียนเสมอไป  แต่เป็นการเตือนให้ เราเกิดการตั้งรับ ตื่นตัว สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี ยืดหยุ่นกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือโรคระบาดที่จะเกิดขึ้น ให้เกิดการสมดุล  ในอนาคตสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเราได้แต่คาดการณ์ แต่การเรียนรู้ผ่านออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป ไม่ว่าการศึกษาจะเป็นรูปแบบใด ทางโรงเรียนจะต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กล้าที่จะเริ่มต้น และยอมรับในการเปลี่ยนแปลง


วัตถุประสงค์
1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลก
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ในการสืบค้น และขยายทักษะองค์ความ
รู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่น ๆ ได้ตามความถนัดของผู้เรียน
4. เพื่อเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลานตนเอง


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 12 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 18 คน

รายละเอียดโครงการ
 1. ประชุมวางแผนรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนเชิงรุก(Active Learning) ครูผู้สอนจะมีการพิจารณาตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาที่สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา   
 2. ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเพิ่มเวลาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากขึ้น สอนแบบมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ตลอดเวลา
 3. จัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการนำเทคโนโลยี สื่อแอปพลิเคชั่นต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน
 4. ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนที่จัดไว้โดยใช้เทคโนโลยี สื่อแอปพลิเคชั่นต่างๆ
 5. ประเมินผล รายงานผล 

แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดาเนินโครงการ สิงหาคม 2564
ติดตามรายการรับบริจาคและจัดหา ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตุลาคม 2564
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค ธันวาคม 2564
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง ตุลาคม 2564
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ กุมภาพันธ์ 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน มีนาคม 2565
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ เมษายน 2565
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ เมษายน 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน มีนาคม 2566

การประเมินผล
1. 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 30 คน
2. 2. สามารถลดความเหลี่ยมล้ำในการใช้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา
3. 3. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
4. 4. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 Nootbook 30 เครื่อง 12,000.00 360,000.00
2 Network = Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1100-24P_V2) 24 Port (12 Port PoE) (11'') 2 ชุด 8,390.00 16,780.00
3 Notebook Charger = Angel Notebook Charger N24 1 ตู้ 39,600.00 39,600.00
4 Notebook Charger = Angel Notebook Charger N20 1 ตู้ 37,600.00 37,600.00
รวม 453,980.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกคน
นางสาวสุภนิดา สายตั้งใจ
นายปุณนภ ฉวีศักดิ์
นางสาวสุภนิดา สายตั้งใจ
นางรัฐฐาณัฐ วิไลรุจิกรณ์
นางณัฐปรียา พิมพิลส
นางสาวปาริยา คำมงคล
นายพุทธิพงษ์ คำฟู
นางเรณู ปัญญาเจริญ นางสุไมตรี มหาวรรณ นางสาวสุภนิดา สายตั้งใจ นายปุณนภ ฉวีศักดิ์ นางสาวจิรายุ สมบัติปัน
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน/ทีมวิชาการโรงเรียน
แผนการดำเนินงาน
2/12
17%
Start |
S |
01.08.64
End |
E |
15.08.64
Complete
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.12.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.02.65
End |
E |
15.03.65
Over Due
Start |
S |
16.03.65
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.05.65
End |
E |
15.05.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
28.02.66
In Progress
Start |
S |
01.03.66
End |
E |
15.03.66
Wait Start
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
03/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
03/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
16/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
11/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
06/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
06/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
29/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
29/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
15/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
15/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
08/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
08/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
06/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
คำขอบคุณ
 • บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
  1 ปีที่แล้ว
 • เรียน ผู้บริจาค สมทบทุนในโครงการโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ในนามโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ผู้ปกครอง ขอแสดงความขอบคุณท่านที่ได้บริจาคเงินสมทบทุน ในโครงการโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ของโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 จะนำเงินบริจาคนี้ไปใช้กับโครงการให้เกิดประโยชน์ องค์ความรู้สูงสุดแก่นักเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากท่านอีกในอนาคต ด้วยความเคารพอย่างสูง นายเบญจพล ติ๊บขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านหนองรังมิตรภาพที่
 • บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
  1 ปีที่แล้ว
 • โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตานักเรียนให้ความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้อโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา ขอบุญกุศลครั้งนี้ขอให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ
  บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
  107 หมู่ 4 ถ.- ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
  โทร. 0805024303
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นายเบญจพล ติ๊บขัน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ป. 6
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  9
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  136
 • teacher-count
  จำนวนครู
  10
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  3.87
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  3.75
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  3.89
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  3.27
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3.87
  ด้านการมีส่วนร่วม
  5.00
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  จิณณ์ชญา สิริวุฒิพรชัย 5,000.00
  Suwanit Poolcharoen 4,150.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  4 วรภพ กาละเเสน 2,000.00
  5 สติยา 1,000.00
  6 Mink 1,000.00
  7 Cee 1,000.00
  8 ทีปวัต ตรียานนท์ 1,000.00
  9 ณัชพล พรมคำ 1,000.00
  10 Rina 1,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  03.10.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  03.10.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  16.09.2565 สติยา 1,000.00
  13.09.2565 Mink 1,000.00
  11.09.2565 Jiranun Piboonsawat 100.00
  06.09.2565 Cee 1,000.00
  06.07.2565 Suwanit Poolcharoen 1,000.00
  30.05.2565 พุฒิพงศ์ นิธิสุสรรณ์เวช 100.00
  29.05.2565 วรภพ กาละเเสน 2,000.00
  29.05.2565 จิณณ์ชญา สิริวุฒิพรชัย 5,000.00