คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education)
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education)
โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ จ.ฉะเชิงเทรา
ได้รับบริจาคแล้ว
299,508.23 บาท
เป้าหมาย
498,680.00 บาท
60%
3k views
เหลือ 15 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โอกาสของเด็กนักเรียนที่จะได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทัดเทียม สู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งสื่อการสอนดิจิทัล และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education)

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ เช่น  ICT Technology, Cloud Computing, Big Data, Internet of Things, Robotic และ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญและทำให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ทั้งด้านการเงิน การขาย การผลิต และอื่นๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้มีทักษะด้านไอซีที (ICT Literacy) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill) ต้นเหตุสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาเพื่อ "การเตรียมคนไทยในอนาคต" คือการขาดแคลนสื่อการสอน และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ทำให้เด็กนักเรียนขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สาระความรู้ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก ตลอดจนไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านไอซีทีอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายได้ จึงนำมาซึ่ง “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Notebook for Education)” ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED รับบริจาคเพื่อการศึกษาที่มุ่งเน้นการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ส่งเสริมให้นักเรียนรักที่จะตั้งคำถามรู้จักค้นคว้า คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และลงมือปฏิบัติ (Active Learning) นำไปสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมให้ “ครูและนักเรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
5. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่น ๆ ได้ตามความถนัดของนักเรียน
6. เพื่อเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลานตนเอง ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนรู้พัฒนาสู่ความยั่งยืนตามบริบทรายพื้นที่


กลุ่มเป้าหมาย
1. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 27 คน

รายละเอียดโครงการ

โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้จากทั่วทุกมุมโลก สื่อการสอนดิจิทัล และแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งทางด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพไปพร้อมกัน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการชุดอุปกรณ์

 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมระบบปฎิบััติการ Microsoft Windows 10 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง และโปรแกรมกลั่นกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะส
 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point)

โดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ตามจำนวนครูและนักเรียน และจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ตามจำนวนห้องเรียน 

ซึ่งทางโรงเรียนจะให้ครูและนักเรียนยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่บ้าน ซึ่งจะทำให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ทัุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้โรงเรียนมีกระบวนการในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ รวมถึงมาตรการในการดูแลรักษาเพื่อให้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้นานที่สุด

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊ก

โรงเรียนวางแผนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้ โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบ Active Learning เช่น Inquiry-based Learning , Problem-based Learning , Project-based Learning หรืออื่น ๆ รวมถึงการใช้สื่อการสอนดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก 

โดยกระบวนการสืบค้นข้อมูล หรือการสืบเสาะหาความรู้นี้ โดยสื่อเสริมการเรียนรู้ True Click Life SIS และจัดการเรียนรู้โดยใช้ Plook CLASSROOM

เป้าหมายและการประเมินผลโครงการ

เป้าหมายการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 หัวข้อ โดยทำการประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา

 1. ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
 2. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 3. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)

แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ สิงหาคม 2564
ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตุลาคม 2564
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาคและปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง มกราคม 2565
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ และ บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน มกราคม 2565
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ กุมภาพันธ์ 2565
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ มีนาคม 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน มีนาคม 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินการดำเนินงาน เมษายน 2566

การประเมินผล
1. นักเรียนใช้งานโน้ตบุ๊กและสื่อการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 200 วัน/ปีการศึกษา
2. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
3. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไป

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Asus L1400CDA-EK0657T 32 เครื่อง 15,490.00 495,680.00
2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) 3 เครื่อง 1,000.00 3,000.00
รวม 498,680.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู
เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ ICT
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
แผนการดำเนินงาน
3/10
30%
Start |
S |
16.08.64
End |
E |
15.09.64
Complete
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
28.02.65
Complete
Start |
S |
15.10.64
End |
E |
28.02.65
Complete
Start |
S |
15.01.65
End |
E |
15.03.65
Over Due
Start |
S |
15.01.65
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
16.02.65
End |
E |
15.04.65
Over Due
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
16.03.65
End |
E |
15.05.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
31.03.66
Over Due
Start |
S |
01.04.66
End |
E |
10.04.66
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
10/05/67 เงินสนับสนุนโครงการ 19.97 0.00 19.97 -
10/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/03/67 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
11/03/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,300.00 0.00 1,300.00 -
19/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/10/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/08/66 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
17/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
13/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,600.00 0.00 1,600.00 -
10/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 125.00 0.00 125.00 -
04/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 40,000.00 0.00 40,000.00 -
28/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
10/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
26/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 9.87 0.00 9.87 -
02/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
31/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
31/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
29/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 4,935.80 0.00 4,935.80 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
19/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
19/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,818.00 0.00 1,818.00 -
18/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
18/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
18/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
16/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
14/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,184.59 0.00 1,184.59 -
14/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 30,000.00 0.00 30,000.00 -
10/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
08/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
07/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
06/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
06/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 60,000.00 0.00 60,000.00 -
22/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 18,253.00 0.00 18,253.00 -
10/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
13/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 111.00 0.00 111.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 15,000.00 0.00 15,000.00 -
คำขอบคุณ
สกุลดีประชาสรรค์
- หมู่ 9 ถ.เลียบคลอง 15 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โทร. 0890505324
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสลีลา ศรีสำราญ
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ป. 6
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  8
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  146
 • teacher-count
  จำนวนครู
  11
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  1.32
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.75
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  1.75
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  1.22
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  5.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  1.65
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 78,253.00
  บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด (สำนักงานใหญ่) 50,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 40,000.00
  4 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 30,000.00
  5 Nuna508 20,000.00
  6 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 15,000.00
  7 Prersanee Pramoj 11,000.00
  8 VATEE 5,000.00
  9 Nares Swasdikulavath 5,000.00
  10 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  10.05.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 19.97
  10.04.2567 กฤติมา แก้วกิตติ์ธนา 100.00
  25.03.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.00
  11.03.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  31.12.2566 เอฟบีเอ กรุ๊ป 1,000.00
  29.12.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  29.12.2566 Satit P 500.00
  28.12.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  23.12.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,300.00
  19.12.2566 Joy 1,000.00