โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์ Notebook”
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์ Notebook”
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
156,225.62 บาท
เป้าหมาย
500,000.00 บาท
31%
1k views
เหลือ 220 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

การใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่จำเป็นในโลกปัจจุบัน เพราะสื่อคอมพิวเตอร์สามารถอำนวยความสะดวกในการค้นหา เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาอย่างยิ่งการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษา เป็นการวางพื้นฐานให้นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น และหากเป็นคอมพิวเตอร์ Notebook จะสะดวกในการใช้เพื่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา คอมพิวเตอร์ Notebook จีงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ จึงกำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 26 คน เป็นห้องเรียนนำร่อง การใช้คอมพิวเตอร์ Notebook เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ รูปแบบ 1 : 1 (คอมพิวเตอร์ : นักเรียน)
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์ Notebook”

                   โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ เปฺิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นมััธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 537 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 33 คน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียม 

                   แต่เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนสื่อคอมพิวเตอร์ Notebook ในการจัดการเรียนการสอน ให้เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   จึงเปิดบริจาคเพื่อการศึกษา โดยจัดทำ “โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์ Notebook”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Notebook เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้ 2) นักเรียนมีทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใน    5 กลุ่มวิชาหลัก 3) ครูใช้คอมพิวเตอร์ Notebook จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ 


วัตถุประสงค์
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Notebook เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้
2. นักเรียนมีทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใน 5 กลุ่มวิชาหลัก
3. ครูใช้คอมพิวเตอร์ Notebook จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.6 จำนวน 26 คน

รายละเอียดโครงการ

 

ในการจัดทำ“โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์ Notebook จัดหาเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ 5 กลุ่มวิชาหลัก ครั้งนี้ เพื่อของบประมาณในการพัฒนานักเรียนและบุคลากรครูที่จะต้องสอนในกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, และสังคมศึกษา จึงเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจะสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 กลุ่มวิชาหลัก เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิด อย่างสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการทักษะหลาย ๆ ด้านด้วยกัน นอกจากนี้สามารถบูรณาการเป็นสื่อเครื่องมือในการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายและรู้เท่าทันเทคโนโลยี


แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ สิงหาคม 2564
ติดตามรายการรับบริจาค และจัดทำ e-Donation กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ กันยายน 2564
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง มกราคม 2565
จัดซื้อโน้ตบุ๊คและอุปกรณ์ มกราคม 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน กุมภาพันธ์ 2565
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ กุมภาพันธ์ 2565
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ เมษายน 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2565

การประเมินผล
1. 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Notebook เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้
2. 2. นักเรียนมีทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ใน 5 กลุ่มวิชาหลัก
3. 3. ครูใช้คอมพิวเตอร์ Notebook จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์ Notebook 26 เครื่อง 17,000.00 442,000.00
2 ตู้ชาร์ต Notebook 1 เครื่อง 46,000.00 46,000.00
3 Access Point 1 เครื่อง 3,680.00 3,680.00
4 USB MOUSE 26 อัน 160.00 4,160.00
5 หูฟัง Headset 26 อัน 160.00 4,160.00
รวม 500,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
นางพิมภารัตน์ เชื่อมกลาง
นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน
นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน
นางบุษริยา พุทธวงค์
นางชนกพร แพงศรี
นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน
ครูผู้สอน 5 วิชาหลัก
นายภานุวัฒน์ บุตะมี
ครูผู้สอน 5 วิชาหลัก
นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
แผนการดำเนินงาน
0/11
0%
Start |
S |
15.08.64
End |
E |
15.09.64
Over Due
Start |
S |
16.09.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
16.09.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
15.01.65
Over Due
Start |
S |
16.01.65
End |
E |
15.02.65
Over Due
Start |
S |
16.02.65
End |
E |
25.02.65
Over Due
Start |
S |
21.02.65
End |
E |
25.02.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.05.65
End |
E |
15.05.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
31.03.66
In Progress
Start |
S |
11.10.65
End |
E |
10.04.66
Wait Start
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
12/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
13/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
08/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
08/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
06/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 600.00 0.00 600.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 499.00 0.00 499.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 543.00 0.00 543.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 599.00 0.00 599.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 459.00 0.00 459.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
23/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 37,500.00 0.00 37,500.00 -
19/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
19/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
13/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
12/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,387.37 0.00 4,387.37 -
12/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
12/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 38.25 0.00 38.25 -
12/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
02/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
01/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
01/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
คำขอบคุณ
บ้านปรือใหญ่
- หมู่ 1 ถ.- ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร. 0844319966
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  21
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  532
 • teacher-count
  จำนวนครู
  30
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  3.26
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  2.94
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  4.05
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  3.85
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3.45
  ด้านการมีส่วนร่วม
  2.50
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 37,500.00
  อุดมพงศ์ อนุกูลการกุศล 20,000.00
  ธวัชชัย โครพ 20,000.00
  4 Parinya Poomsoong 10,000.00
  5 นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน 7,600.00
  6 นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ 7,000.00
  7 Kruchanokporn Phangsri 6,000.00
  8 NT 5,000.00
  9 Pikul 5,000.00
  10 Nitipong I. 4,387.37
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  12.04.2565 นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน 3,000.00
  13.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  13.03.2565 อุดมพงศ์ อนุกูลการกุศล 20,000.00
  08.01.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  08.01.2565 Hight Huha 2,000.00
  06.01.2565 พรหมศร บุญศิริ 2,000.00
  31.12.2564 NT 5,000.00
  30.12.2564 Aumaporn Roshom 1,000.00
  30.12.2564 Ekaphak Wangkhaphan 1,000.00
  29.12.2564 นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน 1,000.00