โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา พัฒนานักเรียนน้ำครกใหม่
โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา พัฒนานักเรียนน้ำครกใหม่
โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ จ.น่าน
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
140,166.61 บาท
เป้าหมาย
261,550.00 บาท
53%
1k views
เหลือ 9 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ - ธงหลวง มีนักเรียนทั้งหมด 139 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสัปดาห์นักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ภายในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ 11 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ทางโรงเรียนจึงต้องการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสทางการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดให้แก่นักเรียน
โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา พัฒนานักเรียนน้ำครกใหม่

                        ปัจจุบันเทคโนโลยี สารสนเทศ และ IOT (Internet Of Thing) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น แต่โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ - ธงหลวง มีคอมพิวเตอร์ในการใช้งานและใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เพราะคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ชำรุด ล้าสมัย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี รู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล จึงมีความจำเป็นต้องรับบริจาคเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอและสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียนได้ใช้สืบค้นหาความรู้ และยังเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ได้


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมทุกที่ทุกเวลา
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะตั้งคำถาม รู้จักค้นคว้า คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และลงมือปฏิบัติ (Active Learning) นำไปสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมให้ “ผู้สอนและผู้เรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
5. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่น ๆ ได้ตามความถนัดของผู้เรียน
6. เพื่อเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลาน


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.4 จำนวน 12 คน
2. นักเรียน ป.5 จำนวน 15 คน
3. นักเรียน ป.6 จำนวน 9 คน

รายละเอียดโครงการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงบประมาณ /พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง

3. ดำเนินการตรวจรับและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแก่ทางโครงการ

4. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการในการควบคุมดูแลโครงการโน้ตบุ๊กเพื่อน้อง พร้อมทั้งตั้งงบประมาณเพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซม คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สร้างข้อตกลง/เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกัน กรณีเกิดความเสียหายระหว่างการใช้งาน ผู้ทำความเสียหายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่หากเกิดจากการเสื่อมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ทางโรงเรียนจะเป็นผู้บำรุงรักษาและซ่อมแซม

5. สร้างศูนย์บริการดูแล ให้คำแนะนำและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยมี ICT Talent และครูคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแล โดยจะมีการตรวจเช็คและบำรุงรักษา เดือนละ 1 ครั้ง 

6. ในการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก นักเรียน ครูและบุคลากรสามารถยืมใช้งานได้ โดยสามารถมายืมใช้งานได้ตามความต้องการ และสามารถยืมกลับบ้านได้ โดยก่อนการใช้งานต้องสแกน QR Code เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งชื่อและวัตถุประสงค์ในการใช้งานทุกครั้ง เมื่อนำมาคืนต้องสแกน QR Code เพื่อ check out พร้อมส่งคืน การชาร์ตไฟโน้ตบุ๊กจะชาร์ตที่ตู้ชาร์ตโน้ตบุ๊กเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยจะชาร์ตหลังเลิกเรียนทุกวัน

7. จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน ของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมของโครงการ

8. ผู้ดูแลโครงการจะสรุปสถิติในการใช้งานเป็นรายเดือน และรายงานทุกภาคเรียน


แผนการดำเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม 2564
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงบประมาณ /พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565
3. ดำเนินการตรวจรับ มีนาคม 2565
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแก่ทางโครงการ เมษายน 2565

การประเมินผล
1. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
4. สถานศึกษามีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 โน้ตบุ๊ก 9 เครื่อง 20,000.00 180,000.00
2 เมาส์ 9 ตัว 200.00 1,800.00
3 หูฟัง 9 ตัว 250.00 2,250.00
4 แป้นพิมพ์ USB 9 ตัว 250.00 2,250.00
5 Notebook Stand & Cooling Pad พัดลมระบายความร้อนโน้ตบุ๊กแบบปรับระดับ 9 ตัว 250.00 2,250.00
6 Timer 1 ตัว 500.00 500.00
7 Timer Power Switch 1 ตัว 1,500.00 1,500.00
8 ตู้ Control ระบบไฟฟ้า 1 ตู้ 1,000.00 1,000.00
9 ตู้ชาร์ตโน้ตบุ๊ก 1 ตู้ 39,000.00 39,000.00
10 Access Point 2 ตัว 12,000.00 24,000.00
11 ติดตั้งสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 2 จุด 3,500.00 7,000.00
รวม 261,550.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวิมลสิริ วรรณมณี
นางพัชรินทร์ ชมศักดิ์
นางสาวทัศณี วงค์ศิริ
นายธนโชติ วงค์คำ
แผนการดำเนินงาน
0/4
0%
Start |
S |
27.05.64
End |
E |
30.06.64
Over Due
Start |
S |
04.01.65
End |
E |
28.02.65
In Progress
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
31.03.65
Wait Start
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Wait Start
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
20/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
20/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,467.90 0.00 2,467.90 -
18/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
11/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
04/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 98.71 0.00 98.71 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100,000.00 0.00 100,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
09/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
07/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
17/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
04/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
03/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
คำขอบคุณ
 • บ้านน้ำครกใหม่
  4 เดือนที่แล้ว
 • โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ – ธงหลวง จังหวัดน่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับหนู ๆ พวกหนูจะเรียนรู้ และนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปิดโลกกว้างทางการศึกษาที่ไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปค่ะ
  บ้านน้ำครกใหม่
  303 หมู่ 9 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
  โทร. 084 371 8644
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นายสมควร น้ำเย็น
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  11
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  125
 • teacher-count
  จำนวนครู
  17
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  2.78
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  1.52
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  4.06
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  3.68
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  4.23
  ด้านการมีส่วนร่วม
  4.17
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  บจก.ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ 100,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  Pikul 5,000.00
  4 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000.00
  5 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,500.00
  6 Somkoun Namyen 2,500.00
  7 msupoj 2,467.90
  8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  9 เอฟบีเอ คอนซัลติ้ง 2,000.00
  10 Tooptong Dusit 1,500.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  20.01.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  20.01.2565 msupoj 2,467.90
  18.01.2565 บัณฑิต ตันชวลิต 1,000.00
  11.01.2565 pramote p. 1,000.00
  10.01.2565 โกมุท โหตระวัฒนะ 500.00
  08.01.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  04.01.2565 Panyapong Maneesiri 100.00
  01.01.2565 Kanata Thailand 98.71
  31.12.2564 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000.00
  31.12.2564 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00