โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา พัฒนานักเรียนน้ำครกใหม่
โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา พัฒนานักเรียนน้ำครกใหม่
โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ จ.น่าน
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
261,551.79 บาท
เป้าหมาย
261,550.00 บาท
100%
1k views
สิ้นสุด
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ - ธงหลวง มีนักเรียนทั้งหมด 139 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสัปดาห์นักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ภายในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ 11 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ทางโรงเรียนจึงต้องการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสทางการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดให้แก่นักเรียน
โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา พัฒนานักเรียนน้ำครกใหม่

                        ปัจจุบันเทคโนโลยี สารสนเทศ และ IOT (Internet Of Thing) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น แต่โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ - ธงหลวง มีคอมพิวเตอร์ในการใช้งานและใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เพราะคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ชำรุด ล้าสมัย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี รู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล จึงมีความจำเป็นต้องรับบริจาคเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอและสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียนได้ใช้สืบค้นหาความรู้ และยังเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ได้


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมทุกที่ทุกเวลา
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักที่จะตั้งคำถาม รู้จักค้นคว้า คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และลงมือปฏิบัติ (Active Learning) นำไปสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมให้ “ผู้สอนและผู้เรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
5. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่น ๆ ได้ตามความถนัดของผู้เรียน
6. เพื่อเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลาน


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.4 จำนวน 12 คน
2. นักเรียน ป.5 จำนวน 15 คน
3. นักเรียน ป.6 จำนวน 9 คน

รายละเอียดโครงการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงบประมาณ /พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง

3. ดำเนินการตรวจรับและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแก่ทางโครงการ

4. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการในการควบคุมดูแลโครงการโน้ตบุ๊กเพื่อน้อง พร้อมทั้งตั้งงบประมาณเพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซม คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สร้างข้อตกลง/เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกัน กรณีเกิดความเสียหายระหว่างการใช้งาน ผู้ทำความเสียหายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่หากเกิดจากการเสื่อมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ทางโรงเรียนจะเป็นผู้บำรุงรักษาและซ่อมแซม

5. สร้างศูนย์บริการดูแล ให้คำแนะนำและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยมี ICT Talent และครูคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแล โดยจะมีการตรวจเช็คและบำรุงรักษา เดือนละ 1 ครั้ง 

6. ในการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก นักเรียน ครูและบุคลากรสามารถยืมใช้งานได้ โดยสามารถมายืมใช้งานได้ตามความต้องการ และสามารถยืมกลับบ้านได้ โดยก่อนการใช้งานต้องสแกน QR Code เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแจ้งชื่อและวัตถุประสงค์ในการใช้งานทุกครั้ง เมื่อนำมาคืนต้องสแกน QR Code เพื่อ check out พร้อมส่งคืน การชาร์ตไฟโน้ตบุ๊กจะชาร์ตที่ตู้ชาร์ตโน้ตบุ๊กเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยจะชาร์ตหลังเลิกเรียนทุกวัน

7. จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน ของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมของโครงการ

8. ผู้ดูแลโครงการจะสรุปสถิติในการใช้งานเป็นรายเดือน และรายงานทุกภาคเรียน


แผนการดำเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ พฤษภาคม 2564
2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงบประมาณ /พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565
3. ดำเนินการตรวจรับ มีนาคม 2565
4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแก่ทางโครงการ เมษายน 2565

การประเมินผล
1. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
4. สถานศึกษามีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 โน้ตบุ๊ก 9 เครื่อง 20,000.00 180,000.00
2 เมาส์ 9 ตัว 200.00 1,800.00
3 หูฟัง 9 ตัว 250.00 2,250.00
4 แป้นพิมพ์ USB 9 ตัว 250.00 2,250.00
5 Notebook Stand & Cooling Pad พัดลมระบายความร้อนโน้ตบุ๊กแบบปรับระดับ 9 ตัว 250.00 2,250.00
6 Timer 1 ตัว 500.00 500.00
7 Timer Power Switch 1 ตัว 1,500.00 1,500.00
8 ตู้ Control ระบบไฟฟ้า 1 ตู้ 1,000.00 1,000.00
9 ตู้ชาร์ตโน้ตบุ๊ก 1 ตู้ 39,000.00 39,000.00
10 Access Point 2 ตัว 12,000.00 24,000.00
11 ติดตั้งสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 2 จุด 3,500.00 7,000.00
รวม 261,550.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวิมลสิริ วรรณมณี
นางพัชรินทร์ ชมศักดิ์
นางสาวทัศณี วงค์ศิริ
นายธนโชติ วงค์คำ
แผนการดำเนินงาน
1/4
25%
Start |
S |
27.05.64
End |
E |
30.06.64
Complete
Start |
S |
04.01.65
End |
E |
28.02.65
Over Due
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
03/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,318.00 0.00 3,318.00 -
02/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
01/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 46,500.00 0.00 46,500.00 -
01/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 9,871.60 0.00 9,871.60 -
31/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
29/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2.00 0.00 2.00 -
25/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 493.58 0.00 493.58 -
25/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
20/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
20/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
16/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
10/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
14/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
13/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
12/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 650.00 0.00 650.00 -
08/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
07/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
20/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
20/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,467.90 0.00 2,467.90 -
18/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
11/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
04/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 98.71 0.00 98.71 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100,000.00 0.00 100,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
09/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
07/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
17/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
04/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
03/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
คำขอบคุณ
 • บ้านน้ำครกใหม่
  2 เดือนที่แล้ว
 • โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ – ธงหลวง จังหวัดน่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับหนู ๆ พวกหนูจะเรียนรู้ และนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปิดโลกกว้างทางการศึกษาที่ไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปค่ะ
 • บ้านน้ำครกใหม่
  8 เดือนที่แล้ว
 • โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ – ธงหลวง จังหวัดน่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับหนู ๆ พวกหนูจะเรียนรู้ และนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปิดโลกกว้างทางการศึกษาที่ไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปค่ะ
  บ้านน้ำครกใหม่
  303 หมู่ 9 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
  โทร. 084 371 8644
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นายสมควร น้ำเย็น
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  11
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  125
 • teacher-count
  จำนวนครู
  16
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  2.78
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  1.52
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  4.06
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  3.68
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  4.23
  ด้านการมีส่วนร่วม
  4.17
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  บจก.ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ 100,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 46,500.00
  4 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 9,871.60
  5 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  6 Pikul 5,000.00
  7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,318.00
  8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000.00
  9 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,500.00
  10 Somkoun Namyen 2,500.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  03.04.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,318.00
  02.04.2565 ณัฐกฤตา คล้ายแจ่ม 1,000.00
  01.04.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 46,500.00
  01.04.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 9,871.60
  31.03.2565 Sriwarin_l 100.00
  31.03.2565 Nattodaijobu 500.00
  30.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  29.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2.00
  25.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 493.58
  25.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00