ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
โรงเรียนบ้านแม่โต๋ จ.เชียงใหม่
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
173,034.61 บาท
เป้าหมาย
403,370.00 บาท
42%
778 views
เหลือ 220 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โต๋ มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ สื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ของโรงเรียนบ้านแม่โต๋ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและ ทันสมัย
ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์และความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา เห็นได้จากการกำหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฎในจุดเน้น เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

ดังนั้นทางสถานศึกษาจึงมีการดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แต่เนื่องด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของทางสถานศึกษา เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคมาจากหน่วยงาน และองค์กร ต่าง ๆ ที่ผ่านการใช้งานมานาน จึงทำให้เครื่องพิวเตอร์ดังกล่าว ไม่สามารถรองรับซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ทางสถานศึกษาจึงเข้าร่วมการบริจาคเพื่อการศึกษา โดยจัดทำโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เพื่อดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์
1..เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารได้
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
3.เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่างสร้างสรรค์กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.4 จำนวน 21 คน

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการงาน

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
 2. ประชุมการวางการดำเนินงานโครงการ
 3. จัดทำโครงการ
 4. เสนอโครงการ
 5. ดำเนินงานตามแผนโครงการ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2.ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ต่างๆ 3. อบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 4.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  5. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำไว้ 6.ประเมินผล
 6. สรุปผลโครงการ
 7. ประเมินและรายงานโครงการ

สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อหลังจากได้รับการสนับสนุน

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ASUS X515JA-EJ505T (SLATE GREY) ราคา 18,990 บาท/เครื่อง

รายละเอียดสินค้้าโดยย่อ

CPU : INTEL CORE I5-1035G1

RAM : 8 GB DDR4 (4GB IN DIMM SLOT + 4GB ON BOARD)

STORAGE : 32 GB INTEL OPTANE MEMORY + 512 GB PCIe/NVMe M.2 SSD

DISPLAY : 15.6" FULL HD

VGA : INTEL UHD GRAPHICS (INTEGRATED)

OS : WINDOWS 10 HOME

ACCESS POINT (แอคเซสพอยต์) TP-LINK OUTDOOR CPE210 N300 9dBi  ราคา 1,990 บาท/เครื่อง

รายละเอียดสินค้าโดยย่อ

INTERFACE : IEEE 802.11 b/g/n

LAN : 2 X 10/100 Mbps PORTS

 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านแม่โต๋


แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ พฤษภาคม 2564
ติดตามรายการบริจาคและจัดทำ e-Donation ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตุลาคม 2564
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค ตุลาคม 2564
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง มกราคม 2565
จัดซื้อโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ มกราคม 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน กุมภาพันธ์ 2565
ติดตั้ง software ในคอมพิวเตอร์ กุมภาพันธ์ 2565
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ มีนาคม 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน เมษายน 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน มีนาคม 2566

การประเมินผล
1. ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองได้
2. ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
3. โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานของผู้เรียน
4. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมเพื่อรองรับการใช้งาน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21 เครื่อง 18,990.00 398,790.00
2 Access Point 2 เครื่อง 2,290.00 4,580.00
รวม 403,370.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายภูมิ พนันตา, นางสาวสุภศรี ศรีเมือง,นายภาคภูมิ ยะมะโน,นายวชิระ ศรีบุศย์,นางสาวจุฑารัตน์ สันติไพร, นายศรีไพร กุณา, นายธีรพงษ์ สังข์คร, นายชัยรัตน์ ดอกพอ, นางสาวพัฒนี สุจารีย์,นายประหยัด อินต๊ะกัน, นางสาวกฤษดา วอพะพอ, นางสาวอภิญญา สุธารณธรรม, นางผ่องศรี ซีแกร, นางศศิวิมล ดอกพอ
นายภาคภูมิ ยะมะโน
นางสาวสุภศรี ศรีเมือง
นายภาคภูมิ ยะมะโน
นางสาวสุภศรี ศรีเมือง
นางสาวบุษกร ศิริจารุกุล
นางสาวบุษกร ศิริจารุกุล
นางสาวสุภศรี ศรีเมือง, นางสาวนิภาภรณ์ ขายเครื่องเทศ
นางสาวสุภศรี ศรีเมือง, นางสาวพัฒนี สุจารีย์, นางสาวจุฑารัตน์ สันติไพร, นายวชิระ ศรีบุศย์, นางสาวกฤษดา วอพะพอ
นางสาวสุภศรี ศรีเมือง,นายภาคภูมิ ยะมะโน,นายวชิระ ศรีบุศย์,นางสาวจุฑารัตน์ สันติไพร, นายศรีไพร กุณา, นายธีรพงษ์ สังข์คร, นายชัยรัตน์ ดอกพอ, นางสาวพัฒนี สุจารีย์,นายประหยัด อินต๊ะกัน, นางสาวกฤษดา วอพะพอ, นางสาวอภิญญา สุธารณธรรม, นางผ่องศรี ซีแกร, นางศศิวิมล ดอกพอ
นางสาวสุภศรี ศรีเมือง,นางสาวพัฒนี สุจารีย์, นายชัยรัตน์ ดอกพอ, นายศรีไพร กุณา, นายชัยรัตน์ ดอกพอ, นายวชิระ ศรีบุศย์,นางสาวจุฑารัตน์ สันติไพร, นายธีรพงษ์ สังข์คร
นายภูมิ พนันตา
แผนการดำเนินงาน
1/12
8%
Start |
S |
17.05.64
End |
E |
31.03.66
Complete
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
15.01.65
Over Due
Start |
S |
15.01.65
End |
E |
15.02.65
Over Due
Start |
S |
15.02.65
End |
E |
20.02.65
Over Due
Start |
S |
21.02.65
End |
E |
28.02.65
Over Due
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
01.04.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
31.03.66
In Progress
Start |
S |
31.03.66
End |
E |
10.04.66
Wait Start
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
01/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 19.00 0.00 19.00 -
08/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
08/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 60.00 0.00 60.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 400.00 0.00 400.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 67.45 0.00 67.45 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,000.00 0.00 4,000.00 -
17/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100,000.00 0.00 100,000.00 -
08/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
29/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
คำขอบคุณ
บ้านแม่โต๋
59 หมู่ 2 ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โทร. 0622499797
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายภูมิ พนันตา
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  12
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  210
 • teacher-count
  จำนวนครู
  17
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  3.48
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  3.28
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  4.41
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  4.88
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1.77
  ด้านการมีส่วนร่วม
  2.96
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  Prersanee Pramoj 100,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  Sopa Khiaoyu 5,000.00
  4 Lek 4,000.00
  5 Tui Tui 2,000.00
  6 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  7 TuM 1,000.00
  8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  9 ชวพงศ์ สุริยจันทร์ 1,000.00
  10 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  01.05.2565 TuM 1,000.00
  13.04.2565 Phongphan Phumaneekittanes 500.00
  08.04.2565 Danai 19.00
  08.04.2565 Nuchie Usaphanij 100.00
  30.03.2565 uraiwon kaewborworn 500.00
  11.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  08.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  07.02.2565 SURAGARN 500.00
  28.01.2565 ชยวรรต กนกศีชริน 500.00
  28.01.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 60.00