ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
โรงเรียนบ้านแม่โต๋ จ.เชียงใหม่
ได้รับบริจาคแล้ว
298,102.93 บาท
เป้าหมาย
405,600.00 บาท
73%
3k views
เหลือ 35 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โต๋ มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ สื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ของโรงเรียนบ้านแม่โต๋ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและ ทันสมัย
ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์และความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา เห็นได้จากการกำหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฎในจุดเน้น เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

ดังนั้นทางสถานศึกษาจึงมีการดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แต่เนื่องด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของทางสถานศึกษา เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคมาจากหน่วยงาน และองค์กร ต่าง ๆ ที่ผ่านการใช้งานมานาน จึงทำให้เครื่องพิวเตอร์ดังกล่าว ไม่สามารถรองรับซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ทางสถานศึกษาจึงเข้าร่วมการบริจาคเพื่อการศึกษา โดยจัดทำโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เพื่อดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์
1..เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารได้
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
3.เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานอย่างสร้างสรรค์กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 21 คน

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการงาน

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
 2. ประชุมการวางการดำเนินงานโครงการ
 3. จัดทำโครงการ
 4. เสนอโครงการ
 5. ดำเนินงานตามแผนโครงการ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2.ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ต่างๆ 3. อบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 4.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  5. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำไว้ 6.ประเมินผล
 6. สรุปผลโครงการ
 7. ประเมินและรายงานโครงการ

สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อหลังจากได้รับการสนับสนุน

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 ราคา 16,900 บาท

รายละเอียดสินค้้าโดยย่อ

CPU : Intel Core i3-1115G4 (3.0GHz up to 4.1GHz, 6MB Intel Smart Cache)

RAM : 8GB DDR4 2666MHz (4GB Onboard + 4GB SODIMM)

STORAGE : 256GB PCIe NVMe M.2 SSD

DISPLAY : 15.6" 1920x1080 (FHD), IPS, 60Hz, 250nits, Anti-glare

VGA : Intel UHD Graphics (Integrated Graphics)

OS : Windows 11 Home (64-bit)

ACCESS POINT (แอคเซสพอยต์) TP-LINK OUTDOOR CPE210 N300 9dBi  ราคา 1,990 บาท/เครื่อง

รายละเอียดสินค้าโดยย่อ

INTERFACE : IEEE 802.11 b/g/n

LAN : 2 X 10/100 Mbps PORTS

 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านแม่โต๋


แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ พฤษภาคม 2564
ติดตามรายการบริจาคและจัดทำ e-Donation ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตุลาคม 2564
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค ตุลาคม 2564
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง มกราคม 2565
จัดซื้อโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ มกราคม 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน กุมภาพันธ์ 2565
ติดตั้ง software ในคอมพิวเตอร์ กุมภาพันธ์ 2565
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ ตุลาคม 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน เมษายน 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน มีนาคม 2566

การประเมินผล
1. ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองได้
2. ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
3. โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานของผู้เรียน
4. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมเพื่อรองรับการใช้งาน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 24 เครื่อง 16,900.00 405,600.00
รวม 405,600.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋
นายภาคภูมิ ยะมะโน
นางสาวสุภศรี ศรีเมือง
นายภาคภูมิ ยะมะโน
นางสาวสุภศรี ศรีเมือง
นางสาวบุษกร ศิริจารุกุล
นางสาวบุษกร ศิริจารุกุล
นางสาวสุภศรี ศรีเมือง
นายวชิระ ศรีบุศย์ นางสาวจุฑารัตน์ สันติไพร นายศรีไพร กุณา นายชัยัรตน์ ดอกพอ นายวีรวัฒน์ ธิสา
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋
คณะครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โต๋
แผนการดำเนินงาน
7/12
58%
Start |
S |
17.05.64
End |
E |
31.03.66
Complete
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
15.01.65
Complete
Start |
S |
15.01.65
End |
E |
15.02.65
Complete
Start |
S |
15.02.65
End |
E |
20.02.65
Complete
Start |
S |
21.02.65
End |
E |
28.02.65
Complete
Start |
S |
01.10.65
End |
E |
31.10.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
31.03.66
Over Due
Start |
S |
31.03.66
End |
E |
10.04.66
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
16/05/67 เงินสนับสนุนโครงการ 199.00 0.00 199.00 -
01/05/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
02/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
01/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 4,000.00 0.00 4,000.00 -
31/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,008.00 0.00 1,008.00 -
30/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
29/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
22/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 650.00 0.00 650.00 -
18/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
05/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
24/08/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/08/66 เงินสนับสนุนโครงการ 600.00 0.00 600.00 -
31/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,009.00 0.00 1,009.00 -
30/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
17/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
17/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,974.32 0.00 1,974.32 -
05/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
07/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
31/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
29/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
29/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
29/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
26/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
18/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
14/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
09/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
18/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 30.00 0.00 30.00 -
23/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
23/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
23/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
17/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 30.00 0.00 30.00 -
05/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,818.00 0.00 1,818.00 -
11/08/65 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo จำนวน 10 เครื่อง 0.00 169,000.00 169,000.00 -
13/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 8,000.00 0.00 8,000.00 -
01/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 19.00 0.00 19.00 -
08/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
08/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 60.00 0.00 60.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 400.00 0.00 400.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 67.45 0.00 67.45 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,000.00 0.00 4,000.00 -
17/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100,000.00 0.00 100,000.00 -
08/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
29/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
คำขอบคุณ
 • บ้านแม่โต๋
  2 ปีที่แล้ว
 • โรงเรียนบ้านแม่โต๋ ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ทำการบริจาคงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่โต๋ ขอบพระคุณค่ะ
  บ้านแม่โต๋
  59 หมู่ 2 ถ.- ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
  โทร. 081-7842846
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางสาวกชกร เนียมท่าเสา
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  11
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  248
 • teacher-count
  จำนวนครู
  20
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  Prersanee Pramoj 110,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  Pissapat P 20,000.00
  4 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  5 Siri 10,000.00
  6 Kittisak 10,000.00
  7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 8,000.00
  8 CHERDCHAI ROASTER 5,100.00
  9 Suwanit Poolcharoen 5,100.00
  10 นางสาวภัททราพร ตันยศ 5,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  16.05.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 199.00
  01.05.2567 Patipan M. 100.00
  02.04.2567 Pissapat P 20,000.00
  01.01.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  31.12.2566 Chantra 4,000.00
  31.12.2566 Pikankarn Yookongdee 1,000.00
  31.12.2566 TREEMEEN CHAROENPHITHAK 1,008.00
  30.12.2566 CHERDCHAI ROASTER 5,000.00
  29.12.2566 Nares Swasdikulavath 1,000.00
  27.12.2566 smart 1,000.00