ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จ.สตูล
ได้รับบริจาคแล้ว
319,451.00 บาท
เป้าหมาย
500,000.00 บาท
63%
1k views
เหลือ 15 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการรู้แบบ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ใน 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา

โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา  ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง เนื่องจากบนพื้นที่เกาะมีความยากลำบากในเรื่องของการคมนาคม ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ให้มีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ อีกทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2563 – 2565 มีิวิสัยทัศน์ว่า“พัฒนาสังคมการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย” แต่ปัญหาสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมการศึกษาดังกล่าว คือการเตรียมความพร้อมด้านสื่อการสอน และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทำให้เด็กนักเรียนขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งสาระความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านไอซีทีอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายได้

ทางโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2563 – 2565 ทางโรงเรียนจึงได้เขียนโครงการ “ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา” เพื่อขอการรับบริจาคเพื่อการศึกษา สนับสนุนด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างอังกฤษ และสังคม สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง
2. เพื่อส่งเสริมครูและนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างอังกฤษ และสังคม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
3. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) และลงมือปฏิบัติ (Active Learning) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และนักเรียนสามารถใช้สื่อที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียม


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.5 จำนวน 29 คน

รายละเอียดโครงการ

ทางโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนามีแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ Notebook ใน 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ ได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระสังคมศึกษา โดยให้ครูแต่ละกลุ่มสาระพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนสอนแบบ Active Learning ให้เหมาะสมกับกลุ่มสาระนั้น ๆ และในระหว่างทำกิจกรรมการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนใช้โน้ตบุ๊กในการทำกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตุประสงค์ของการเรียนรู้


แผนการดำเนินงาน
ประชุมวางแผนและสรุปแผนการดำเนินโครงการ มิถุนายน 2564
ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ มกราคม 2565
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค มกราคม 2565
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง มกราคม 2564
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ มกราคม 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน มีนาคม 2565
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ มีนาคม 2565
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ มีนาคม 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน มีนาคม 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2565

การประเมินผล
1. ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างอังกฤษ และสังคม สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง
2. ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างอังกฤษ และสังคม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
3. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) และลงมือปฏิบัติ (Active Learning) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และนักเรียนสามารถใช้สื่อที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียม

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 ชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก CPU : INTEL COR I3 หรือสูงกว่า , RAM : 4GB DDR4 หรือสูงกว่า, STORAGE : 512 GB SSD หรือสูงกว่า, DISPLAY : 15.6” , OS : WINDOWS 11 หรือสูงกว่า 29 ชุด 14,900.00 432,100.00
2 หูฟังสำหรับโน้ตบุ๊ก 29 ตัว 360.00 10,440.00
3 เร้าเตอร์กระจายสัญญาณไวไฟ 3 ตัว 2,285.00 6,855.00
4 ตู้ชาร์จโน้ตบุ๊ก 1 ตู้ 50,605.00 50,605.00
รวม 500,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียน
นางสาวอาแอเสาะ เปาะอะ
นางสาวอาแอเสาะ เปาะอะ
นางสาวอาแอเสาะ เปาะอะ
นางสาวอาแอเสาะ เปาะอะ
นายพิมล โชติพานิช,นางสาวจุฑารัตน์ จุลเทพ,นางสาวอาแอเสาะ เปาะอะ
นางสาวอังคณา หล้าดี,นางสาวอาแอเสาะ เปาะอะ
นางสาวอาแอเสาะ เปาะอะ
นางนุจรี พรหมาด,นางสาวอังคณา หล้าดี,นายเรืองนาม อ่อนแก้ว,นางสาวอริศรา สิงหเสนี,นางสาวศิรินยา บุตรวงศ์
นางนุจรี พรหมาด,นางสาวอังคณา หล้าดี,นายเรืองนาม อ่อนแก้ว,นางสาวอริศรา สิงหเสนี,นางสาวศิรินยา บุตรวงศ์
นางนุจรี พรหมาด,นางสาวอังคณา หล้าดี,นายเรืองนาม อ่อนแก้ว,นางสาวอริศรา สิงหเสนี,นางสาวศิรินยา บุตรวงศ์
นายพิมล โชติพานิช
แผนการดำเนินงาน
6/12
50%
Start |
S |
14.06.64
End |
E |
30.09.64
Complete
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
31.01.65
Complete
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
31.01.65
Over Due
Start |
S |
01.01.64
End |
E |
31.01.64
Complete
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
28.02.65
Complete
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
31.03.65
Complete
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
30.09.65
Over Due
Start |
S |
01.10.65
End |
E |
31.10.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
06/03/67 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
01/03/67 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
24/02/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
05/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 8,000.00 0.00 8,000.00 -
18/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/08/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
29/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
29/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 5,804.50 0.00 5,804.50 -
21/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 98.71 0.00 98.71 -
06/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 303.39 0.00 303.39 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
20/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 4,000.00 0.00 4,000.00 -
09/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 23.00 0.00 23.00 -
21/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 19,240.00 0.00 19,240.00 -
04/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
12/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,300.00 0.00 1,300.00 -
11/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
25/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
12/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 270.00 0.00 270.00 -
10/06/65 สั่งซื้อโน้ตบุ๊ก หูฟัง เร้าเตอร์กระจายสัญญาณไวไฟ 0.00 231,185.00 231,185.00
06/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
18/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
15/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
06/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
02/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
02/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 15,000.00 0.00 15,000.00 -
02/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 9,000.00 0.00 9,000.00 -
17/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
09/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
07/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
07/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
03/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
06/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
04/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 89.32 0.00 89.32 -
01/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100,000.00 0.00 100,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 14,807.40 0.00 14,807.40 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
19/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
12/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
06/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
05/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 15,784.68 0.00 15,784.68 -
26/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
23/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
21/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
01/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
01/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
คำขอบคุณ
 • บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
  2 ปีที่แล้ว
 • ทางโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยี ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
  บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
  555 หมู่ 5 ถ.- ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000
  โทร. 0898935351
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นายพิมล โชติพานิช
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  10
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  227
 • teacher-count
  จำนวนครู
  16
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  1.11
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.63
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  1.22
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  0.81
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  4.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  2.00
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 70,540.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 24,000.00
  4 GS 15,784.68
  5 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 14,807.40
  6 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 8,769.32
  7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 8,000.00
  8 เอฟบีเอ กรุ๊ป 6,000.00
  9 สุพัชรจิต จิตประไพ 5,804.50
  10 เอกราช นาทุ่งนุ้ย 5,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  06.03.2567 Jessadakorn Hanweerakul 200.00
  01.03.2567 Fluffy 300.00
  24.02.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  31.12.2566 เอฟบีเอ กรุ๊ป 1,000.00
  05.12.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  02.12.2566 Fluffy 300.00
  05.11.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 8,000.00
  18.09.2566 Pariya Wimonwattrawatee 1,000.00
  03.08.2566 Mondira Sarapark 300.00
  29.06.2566 Nares Swasdikulavath 1,000.00