เติมโอกาส สานฝัน เพื่ออนาคตน้อง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
เติมโอกาส สานฝัน เพื่ออนาคตน้อง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย จ.แพร่
ได้รับบริจาคแล้ว
245,571.94 บาท
เป้าหมาย
243,070.00 บาท
100%
1k views
สิ้นสุด
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Education Digital Literacy) ขอเชิญทุกท่านร่วมระดมทุนสนับสนุน การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (Notebook) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ระดับชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ให้นักเรียนได้รับโอกาสใช้การสื่อการเรียนรู้ผ่่านเว็บไซต์ออนไลน์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศึกษาฯ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ รูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ดังกล่าวเพื่อการสืบค้น ระดมความคิด สรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในวิชาเรียนเชื่อมโยงกับสังคมยุคปัจจุบันได้มากขึ้น ห้องเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เชิงบวก และส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของนัักเรียนอย่างเหมาะสม
เติมโอกาส สานฝัน เพื่ออนาคตน้อง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

               ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 กลุ่มการเรียนรู้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้มีการกำหนดจุดมุ่งหมยของหลักสูตร ให้นักเรียนต้องมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (3R,8C) ซึ่งนักเรียนจะต้องมีีทักษะการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ สืบค้น หาคำตอบ สรุปองค์ความรู้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคึัญ  ส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning)  ทัั้งนี้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย และแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของโรงเรียนฯ คือ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการใช้เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา และให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐาน

               ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED สานอนาคตการศึกษา และมีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องบริจาคเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้้ตบุ๊กให้คณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ป.4-ป.6 ในรูปแบบ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้้ตบุ๊ก : นักเรียน 4 คน  มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ผ่่านเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้บูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียน สำหรับครูและนักเรียน ระดับชั้น ป.4-ป.6 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ อนึ่ง นักเรียนของโรงเรียนฯ ชั้น ป.4-ป.6 ส่วนใหญ่ มีฐานะทางการบ้านยากจน บางคนขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ บางบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้   ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  เป็นต้น ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งหมายของโครงการ NOTEBOOK for Education ของ CONNEXT ED ทางโรงเรียนฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวนี้ จะช่วยเติมเต็ม สานฝัน เติมโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน่้ตบุ๊ก ซึ่งจะช่วยเติมเต็มโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ รีะดับชั้น ป.4-ป.6 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ในตำราเรียนร่วมกับสื่อดิจิทัล (คอมพิวเตอร์โน่้ตบุ๊ก) และระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันได้  ส่งผลให้มีผลสััมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  รวมทั้งบรรลุตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรฯ กำหนดไว้อย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์
1. เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6
2. เพื่อพัฒนานักเรียนมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 15 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 8 คน
3. นักเรียนป.6 จำนวน 15 คน
4. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน

รายละเอียดโครงการ

       โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2   ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำร่องเพื่อระดมทุนเพื่อการศึกษาบน CONNEXT ED Crownfunding ประจำปี 2564  เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

 • สำหรับใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวนนักเรียน 36 คน โดยใช้สื่อดิจิทัล
 • รูปแบบการจัดสรรคอมพิวเตอร์ นักเรียน 4 คน : คอมพิิวเตอร์ 1 เครื่อง
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนดำเนินการ สิงหาคม 2564
ติดตามรายงานรับบริจาคและจัดทำ E-Donation กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ กันยายน 2564
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค มกราคม 2565
ปรับปรุงข้อมูล งบประมาณ ตามยอดบริจาคจริง มิถุนายน 2565
จัดซื้อจัดจ้าง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง มิถุนายน 2565
ตรวจรับพัสดุ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง พร้อมใช้งานจริง มิถุนายน 2565
วัดและประเมินผล สรุปผลการดำเนินโครงการ มีนาคม 2566
รับการนิเทศติาิิดตามการจัดการเรียนรู้ พฤศจิกายน 2442
ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ NOTEBOOK จริงในชั้นเรียน ป.4-ป.6 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ พฤศจิกายน 2442
เข้ารับการอบรม การจัดการเรียนรู้ Notebook Based Learning กับ มศว. ตุลาคม 2565

การประเมินผล
1. ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป. 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2. ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป. 1 ระดับดีขึ้นไป
3. ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป. 3 ระดับดีขึ้นไป
4. ผู้เรียนระดับชั้น ป. 6 ที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ในระดับดีขึ้นไป
5. ผู้เรียนระดับชั้น ป. 6 ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
6. ผู้เรียนระดับชั้น ป. 6 ที่มีเจตคติในระดับดีขึ้นไป
7. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
8. ผลการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
9. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
10. โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย
11. ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับดีขึ้นไป
12. ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาที่สอนตรงตามวุฒิการศึกษา
13. ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีจำนวนชั่วโมงการสอนไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
14. ผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
15. ผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
16. ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
17. ผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
18. ผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
19. ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในระดับดีขึ้นไป
20. ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีความสามารถและประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป
21. ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีกระบวนการพัฒนาตนเองที่มีประสิทธิภาพในระดับดีขึ้นไป
22. สถานศึกษามีบุคลากรด้านไอซีที
23. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับชั้นระดับประถมศึกษาตอนปลายโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับปัญหาหรือบริบท
24. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาแบบ Active Learning
25. ผู้สอนระดับชั้นระดับประถมศึกษาตอนปลายใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
26. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทำให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายค้นพบความถนัด รู้จักอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ
27. สถานศึกษามีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
28. สถานศึกษามีห้องเรียนที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้
29. สถานศึกษามีสื่อการสอนที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้
30. ห้องคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้เพียงพอต่อนักเรียนทุกคน
31. ห้องเรียนทุกห้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
32. ห้องเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์ ICT เพื่อการศึกษา
33. สถานศึกษามีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือแท๊บเล็ตให้ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งความรู้ออนไลน์
34. สถานศึกษาเปิดเผยข้อมูลสถานศึกษาสู่สาธารณะ
35. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานของสถานศึกษา
36. ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับข่าวสารจากสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ASUS รุ่น X515FA-BR301W (Slate Grey) สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 11 เครื่อง 13,900.00 152,900.00
2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ASUS รุ่น X515FA-BR301W (Slate Grey) สำหรับครูผู้สอน 5 วิชาหลัก ป.4-ป.6 5 เครื่อง 13,900.00 69,500.00
3 Router Board Milrotik (RB750Gr3) สำหรับจัดการเว็บไซต์ไม่พึงประสงค์ และเก็บประวัติการใช้งาน 2 ชุด 2,390.00 4,780.00
4 Accesspoint TP-Link (EAP225) Wireless AC1350 สำหรับกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ชั้น ป.4-ป.6 1 เครื่อง 3,190.00 3,190.00
5 ตู้เหล็กสำหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 2 ตู้ 4,850.00 9,700.00
6 ปลั๊กไฟรางสำเร็จรูป สำหรับจุดบริการชาร์จแบต ณ ห้องศูนย์ CONNEXT ED 6 ชุด 500.00 3,000.00
รวม 243,070.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผอ.ศรีสุภางค์ ถุงเงิน นายมั่นคง มีเหลือ นางสุธาทิพย์ อินโองการและคณะ
นายปรัชญวิชญ์ วัฒนนิธิกุล และคณะ
นายมั่นคง มีเหลือและคณะ
นายปรัชญวิชญ์ วัฒนนิธิกุล และคณะ
นายปรัชญวิชญ์ วัฒนนิธิกุล นางสาวสุมนญา สนทอง และคณะ
นางสาวสุมนญา สนทองและคณะ
นางสุธาทิพย์ อินโองการ นายปรัชญวิชญ์ และคณะ
ผอ. ครูผู้สอน 5 วิชาหลัก ป.4-ป.6 และผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ครูผู้สอน 5 วิชาหลัก ป.4-ป.6 และผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ครูผู้สอน 5 วิชาหลัก ป.4-ป.6 และผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ผอ. ครูผู้สอน 5 วิชาหลัก ป.4-ป.6 และผู้รับผิดชอบโครงการฯ
แผนการดำเนินงาน
11/11
100%
Start |
S |
20.08.64
End |
E |
10.09.64
Complete
Start |
S |
30.09.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
30.09.64
End |
E |
13.03.65
Complete
Start |
S |
03.01.65
End |
E |
31.03.65
Complete
Start |
S |
10.06.65
End |
E |
13.06.65
Complete
Start |
S |
14.06.65
End |
E |
14.07.65
Complete
Start |
S |
15.06.65
End |
E |
22.07.65
Complete
Start |
S |
30.03.66
End |
E |
31.03.66
Complete
Start |
S |
End |
E |
Complete
Start |
S |
End |
E |
Complete
Start |
S |
29.10.65
End |
E |
29.10.65
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
24/06/65 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค อุปกรณ์เสริมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตู้เหล็กเก็บโน้ตบุค และปลั๊กพ่วง (ดังรายการ บัญชีงบประมาณ) 0.00 243,070.00 243,070.00
18/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,250.00 0.00 3,250.00 -
29/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
29/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 4,000.00 0.00 4,000.00 -
27/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 493.58 0.00 493.58 -
26/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
22/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
22/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
20/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
20/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
17/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 493.58 0.00 493.58 -
17/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
16/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
16/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 99.00 0.00 99.00 -
16/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
16/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
15/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
15/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
15/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
13/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
13/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
13/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
12/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
12/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,021.00 0.00 1,021.00 -
11/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
11/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
10/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
10/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 8.88 0.00 8.88 -
09/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 150,000.00 0.00 150,000.00 -
08/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
10/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
10/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
08/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
08/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 9.00 0.00 9.00 -
05/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
01/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 700.00 0.00 700.00 -
29/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
29/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
29/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
28/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,999.00 0.00 1,999.00 -
28/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 555.00 0.00 555.00 -
28/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
28/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,467.90 0.00 2,467.90 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
16/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
06/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
คำขอบคุณ
 • ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
  10 เดือนที่แล้ว
 • ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ สำหรับจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย
 • ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
  3 ปีที่แล้ว
 • ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ สำหรับจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย ขอกุศล ผลบุญจากการบริจาคครั้งนี้ ช่วยบันดาลให้ท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง ปลอดภัยด้วยเทอญ คิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ
  ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
  262 หมู่ 5 ถ.- ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
  โทร. 081-951-6628
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นายภานุพงศ์ กาศทิพย์
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  11
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  132
 • teacher-count
  จำนวนครู
  16
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  0.58
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.58
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  0.00
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  0.00
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  0.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  0.00
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 150,000.00
  อุดมพงศ์ อนุกูลการกุศล 20,000.00
  ปรัชญวิชญ์ วัฒนนิธิกุล 15,520.00
  4 MK Media 14,500.00
  5 Pikankarn Yookongdee 10,000.00
  6 พิมล ฉันทวีรกูล 8,250.00
  7 tipapornc 2,467.90
  8 Ampinee 2,000.00
  9 AnnThi Sornwai 1,999.00
  10 ธนัชพรรณ พรสวัสดิ์ชัย 1,500.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  18.06.2565 พิมล ฉันทวีรกูล 3,250.00
  29.03.2565 Pikankarn Yookongdee 10,000.00
  29.03.2565 Ampinee 2,000.00
  29.03.2565 Poom Rasta 100.00
  28.03.2565 Pitchapat Yoo 100.00
  28.03.2565 ปรัชญวิชญ์ วัฒนนิธิกุล 500.00
  28.03.2565 ปรัชญวิชญ์ วัฒนนิธิกุล 4,000.00
  27.03.2565 Pongsak Sawasdee 1,000.00
  26.03.2565 Apple Thongkouw 493.58
  26.03.2565 ภัทราวดี เลือดนักรบ 500.00