คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อน้องที่ขาดแคลน
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อน้องที่ขาดแคลน
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย จ.นครราชสีมา
ได้รับบริจาคแล้ว
479,193.94 บาท
เป้าหมาย
500,000.00 บาท
95%
3k views
เหลือ 143 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนบ้านทองหลางน้อยขาดแคลนสื่อและแหล่งเรียนรู้ จึงเข้าร่วมโครงการ Notebook for Education เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนและเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากทุกมุมโลก
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อน้องที่ขาดแคลน

               เนื่องด้วยการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านไอซีที (ICT Literacy) ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และนอกจากนี้โรงเรียนยังมีปัญหาการขาดแคลนสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ โดยปัญหานี้ถือเป็นอุปสรรคหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้โรงเรียนไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาให้มีคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายได้

               จากเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนข้างต้นสามารถแก้ปัญหาด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะด้านไอซีที การจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงมีความประสงค์เข้าร่วมการบริจาคเพื่อการศึกษา ในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  CONNEXT ED ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


วัตถุประสงค์
1.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสื่อสารสอนดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้จากทั่งทุกมุมโลก ด้วยการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
2.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในแบบ Active Learning นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21
3.เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการข้อมูล
4.เพื่อส่งเสริมผู้สอนและผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 15 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 13 คน
3. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน

รายละเอียดโครงการ

โครงการโน้ตบุ๊กเพื่อน้องที่ขาดแคลนอุปกรณ์และโอกาสในการเรียนรู้ เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย

1. นักเรียน ป.4และป.5 จำนวน 28 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.เด็กชายศักดิ์ธัช  เกียรติทศดล              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2.เด็กชายธนภัทร  รักษาศิลป์                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3.เด็กชายปัญจพล  ไกรดงพลอง            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

4.เด็กชายยุทธนากร  วิระษร                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5.เด็กชายอนุวัฒน์  พันธ์สวัสดิ์               ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

6.เด็กชายปิยะพัทธ์  ศิริเวช                   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

7.เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประจง                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

8.เด็กหญิงสุพรรษา  กรวยสวัสดิ์           ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

9.เด็กหญิงสุพิชญา  เวชยันต์                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

10.เด็กหญิงณัชนัน  รัตนวิชัย                ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

11.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญกิจ              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

12.เด็กหญิงกัญญานัฐ  เกิดแฝง            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

13.เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันติวงษ์              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

14.เด็กชายธราเทพ  บุ้งต่อบัว               ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

15.เด็กชายเทิดศักดิ์  แอบพิมาย            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

16.เด็กชายประวีณ  อ้นทอง                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

17.เด็กหญิงเรืองริน  วงศ์จำปา               ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

18.เด็กชายพงศกร  บุ้งต่อบัว                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

19.เด็กหญิงจิรนันท์ มีระหันนอก             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

20.เด็กหญิงขวัญจิรารัชต์  พิมพ์นนท์       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

21.เด็กหญิงปัณฑิตา  ขอใหญ่กลาง         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

22.เด็กหญิงภรณ์ชนก เสาทองหลาง       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

23.เด็กหญิงไอรดา เพียโคตร                   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

24.เด็กหญิงธนิดา วิระษร                        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

25.เด็กหญิงพิมพ์รดา อรชุน                    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

26.เด็กหญิงกัญญาภัค  ปั้นสุวรรณ์          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

27.เด็กหญิงเอวา  ยางงาม                     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน
1. คุณครูศิลาพร  สุนทรสถิตย์                ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. คุณครูอารีรัตน์  เตาะหนองนา           ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 27 คน
รายการชุดอุปกรณ์  รายละเอียดดังนี้

- COMPUTER NOTEBOOK ASUS

-CPU INTEL CORE 13-1115G4 3.0 GHz

-DISPLAY 14"FHD (1920x1080)

-MEMORY 4GB DDR4

-HARDDISK 256GB M.2 3.0 SSD

-GRAPHICS INTEL UHD Graphics

-WIRELESS Wi-Fi 5.0 (802.11ac)Bluetooth 4.1

-CAMERA 720P,1XUSB 2.0 1XUSB 3.2

-HDMI 1.4 , COMBOAUDIO JACK

-MOUSE USB ,KEYBOARD TH/EN

-Windows 10 (64bit) (Home),กระเป๋า

 • รวมราคา 1   เครื่อง  18,500 บาท   รวม  27 เครื่อง  18,500 x27 = 499,500 บาท
 • ค่าบำรุงซ่อมแซม 500 บาท
 •   รวมงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊ก

1.โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ได้ใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กในการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาหลัก 5 วิชา โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบ Active Learningเพื่อเป็นการจัดหาสื่อดิจิตัล สืบค้นข้อมูลและกิจกรรมอื่นๆในการจัดการเรียนการสอนได้

2.โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ได้ใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 คาบต่อสัปดาห์ เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและแก้ปัญหาโดยการใช้โปรแกรมอย่างง่าย

 3.โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ได้ใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กในการจัดการเรียนการสอนในคาบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้น และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากแหล่งเรียนรู้ทั่วทุกมุมโลก

4.โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ได้ใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 2 คาบต่อสัปดาห์ เพื่อเป็นการเรียนทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ สิงหาคม 2564
ติดตามรายงานการบริจาคและจัดทำE-Donation ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ กันยายน 2564
สรุปยอดหลังปิดรับบริจาค ธันวาคม 2564
ปรับปรุงข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง ธันวาคม 2564
จัดซื้อNotebook และอุปกรณ์ มกราคม 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน กุมภาพันธ์ 2565
ติดตั้ง Software ใน Com กุมภาพันธ์ 2565
เข้าอบรมการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ มีนาคม 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน มีนาคม 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน มีนาคม 2566

การประเมินผล
1. 1.ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงโน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
2. 2.ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
3. 3.นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 COMPUTER NOTEBOOK ASUS 27 เครื่อง 18,500.00 499,500.00
2 ค่าบำรุงซ่อมแซม 1 อัน 500.00 500.00
รวม 500,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู
นายสามารถ กรวยสวัสดิ์และนางสาวจิฬารัตน์ มะลัย
นางสาวจุฑารัตน์ โพธิสาร
นางสาวจิฬารัตน์ มะลัย
นางสาวรัชฎาพร จันภิรมย์
นางรัตนา ศรีประทีปและนางสาวอารีรัตน์ เตาะหนองนา
นางรัตนา ศรีประทีปและนางสาวอารีรัตน์ เตาะหนองนา
นางสาวรัชฎาพร จันภิรมย์
นางเพ็ญศรี บารมีและนางสาวรัชฎาพร จันภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู
นางสาวรัชฎาพร จันภิรมย์
แผนการดำเนินงาน
8/12
67%
Start |
S |
01.08.64
End |
E |
06.09.64
Complete
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
01.09.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
31.12.64
End |
E |
15.01.65
Complete
Start |
S |
31.12.64
End |
E |
15.01.65
Complete
Start |
S |
15.01.65
End |
E |
15.02.65
Complete
Start |
S |
15.02.65
End |
E |
28.02.65
Complete
Start |
S |
15.02.65
End |
E |
28.02.65
Complete
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
10.03.66
In Progress
Start |
S |
10.03.66
End |
E |
31.03.66
Wait Start
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
04/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
24/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
22/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 99.00 0.00 99.00 -
20/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
20/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
20/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
20/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
20/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
11/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
09/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
05/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
04/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 30.00 0.00 30.00 -
03/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
03/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
31/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
31/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
30/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
29/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 4,000.00 0.00 4,000.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.97 0.00 2,000.97 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
26/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 19,743.20 0.00 19,743.20 -
25/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
24/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
24/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
24/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 399.00 0.00 399.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 700.00 0.00 700.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 12,000.00 0.00 12,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
22/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
22/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,400.00 0.00 1,400.00 -
22/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
22/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
22/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
20/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
20/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
20/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
20/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
16/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 199.00 0.00 199.00 -
16/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
07/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
06/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
29/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 24,023.31 0.00 24,023.31 -
29/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 36,081.00 0.00 36,081.00 -
29/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 14,492.00 0.00 14,492.00 -
14/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
29/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 17,075.25 0.00 17,075.25 -
24/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
22/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
29/06/65 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ AZUZ รุ่นX415E จำนวน 4 เครื่อง 0.00 74,000.00 74,000.00
13/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
01/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 15,000.00 0.00 15,000.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
09/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
06/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
17/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
16/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
15/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
21/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.47 0.00 2,500.47 -
16/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
14/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
14/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
12/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
10/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
19/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 493.58 0.00 493.58 -
30/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
คำขอบคุณ
 • บ้านทองหลางน้อย
  4 เดือนที่แล้ว
 • ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ขอขอบพระคุณผู้บริจาค ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ได้ช่วยเหลือทางโรงเรียนในการร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน การซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ช่วยสานฝันเพื่อการเรียนรู้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนจะนำงบประมาณที่ได้ไปจัดสรรซื้อตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามความตั้งใจของท่านผู้บริจาคต่อไป ทางโรงเรียนขอให้ท่านผู้มีจิตอันเมตตามีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะ
  บ้านทองหลางน้อย
  หมู่ 1 ถ.- ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
  โทร. 0933280047
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางทิพวรรณ์ เทพเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  11
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  108
 • teacher-count
  จำนวนครู
  17
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  1.10
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.73
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  0.35
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  0.25
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  4.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  1.49
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 177,184.56
  คุณ พัชมน วงศ์ฝาย 22,000.00
  ลักษมี ไพบูลย์ 20,000.00
  4 Phudpong 20,000.00
  5 Kobboon Srichai 19,743.20
  6 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 15,000.00
  7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 14,492.00
  8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 13,500.00
  9 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  10 Thanakorn boonpothong 10,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  04.02.2566 Memory 1,000.00
  24.01.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  23.01.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.00
  22.01.2566 สมศักดิ์ สัมฤทธิ์ 500.00
  20.01.2566 Warakorn Kowitsirikul 99.00
  20.01.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
  20.01.2566 Thanakorn Wong 500.00
  20.01.2566 ธนพงศ์ พัฒนสิงห์ 5.00
  20.01.2566 Supawadee 100.00
  20.01.2566 Watcharapun 100.00