โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย จ.ยโสธร
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
144,074.85 บาท
เป้าหมาย
144,000.00 บาท
100%
747 views
สิ้นสุด
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

การดำรงชีวิตในสภาวการณ์ปัจจุบันทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการเผชิญกับโรคระบาดร้ายแรง เช่น covid-19 ทำให้โรงเรียนต้องจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับการใช้ชีวิต การดูแลตนเอง การใช้ทักษะดิจิทัลเพื่อการการเรียนรู้ เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการปรับตัวให้ปลอดภัยจากโรคระบาด เช่น การทำงานที่บ้าน การเรียนที่บ้าน การสั่งของออนไลน์ การใช้เงินแบบดิจิทัล จึงอาจกล่าวได้ว่า นอกจากทักษะพื้นฐานที่จำเป็นที่ทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนมาคือ 3Rs = การอ่าน-Read การเขียน-wRite และการคิดเลข-aRithematics แล้ว ยังต้องมีทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตด้วยการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและมีความสุข
โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

    การศึกษาเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด  นวัตกรรมใหม่ ๆ มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และมีแนวโน้มในการเพิ่มขีดความสามารถมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การจัดการศึกษาจึงต้องมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสารสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยบูรณาการเชื่อมโยงทั้งด้าน ศาสตร์ ศิลป์ ชีวิต และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างสร้างสรรค์

    ทักษะการใช้ดิจิทัลที่คาดหวังให้เกิดกับผู้เรียน เช่น การรู้และใช้สื่อ (Media Literacy)  สามารถสร้างสรรค์ สร้างสื่อ ใช้สื่อ เพื่อการสื่อสารและเรียนรู้ สร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม แยกแยะสื่อที่เป็นความจริง (Fact) และความเห็น (Opinion) ออกจากกันได้ รู้ผลกระทบ และ ผลที่ติดตามมาจากการใช้สื่อ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อ สื่อสาร เพื่อการทำงานร่วมกัน (Communications and collaboration) เป็นทักษะเพื่อกิจการสังคม สื่อสารสังคมใช้งานระบบออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และเท่าทันการรับรู้ข่าวสาร รู้ผลกระทบการให้ข่าวสารที่ผิด ทั้งเรื่องศีลธรรม จรรยาธรรม และ ทักษะความสามารถในการใช้ดิจิทัลเพื่อจัดการดูแลอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนในโลกไซเบอร์ (Career & Identity management) ให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เช่น รหัสผ่าน ลายนิ้วมือ เลขบัตรประชาชน มีความรู้เรื่องพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

    มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ควบคู่กับการส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง จึงได้ริเริ่มโครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้ครูและนักเรียนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital  Infrastructures) และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้ เกิดทักษะการสืบค้นและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถต่อยอดความรู้เดิมและประยุกต์ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเองและสังคม  โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย จังหวัดยโสธร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้เสนอโครงการมายังมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อขอรับโอกาสในการบริจาคเพื่อการศึกษาสร้างสรรค์พัฒนาโครงการอันมีคุณค่านี้  


วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลของนักเรียนให้เรียนรู้ สื่อสาร ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.4 จำนวน 10 คน
2. นักเรียน ป.5 จำนวน 10 คน
3. นักเรียน ป.6 จำนวน 12 คน
4. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ป.4 จำนวน 3 คน
5. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ป.5 จำนวน 3 คน
6. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ป.6 จำนวน 3 คน

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม

1. ระดมทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ 1 เครื่อง ต่อนักเรียน 4 คน จำนวน 8 เครื่อง   สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปี   จำนวนนักเรียน 32 คน  ปีการศึกษา 2565   คุณลักษณะ  CPU >Intel Core i5-8265U, Memory>8 GB DDR4, ขนาด 15.6 นิ้ว  ราคาเครื่องละ 18,000 บาท   

2. พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ดิจิทัลและสร้างสื่อการสอนออนไลน์ตามตัวชี้วัดที่จำเป็นของหลักสูตรสถานศึกษา  

3. ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจัดการเรียนการสอนออนไลน์บูรณาการกับ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  

4. จัดประชุมนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลต่อโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

5. ประเมินผลโครงการและรายงานต่อสาธารณชน 

 

 


แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ สิงหาคม 2564
ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ กันยายน 2564
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค ธันวาคม 2564
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดบริจาคจริง ธันวาคม 2564
จัดซื้อโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ ธันวาคม 2564
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน มกราคม 2565
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ มกราคม 2565
เข้าอบรมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน เมษายน 2565
ดำเนินการตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน เมษายน 2566

การประเมินผล
1. นักเรียนมีทักษะการใช้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2. ครูมีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อดิจิทัลในการสื่อสารและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 8 เครื่อง 18,000.00 144,000.00
รวม 144,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจารุวรรณ ชินมาตย์
นางจารุวรรณ ชินมาตย์
นางสาวอัชมาริน ไชยศาสตร์
นางหอมไกล สุวรรณไตรย์
นางจารุวรรณ ชินมาตย์
นายสมยศ บุญจันสุนี
นายสมยศ บุญจันสุนี
นายสมยศ บุญจันสุนี
นายวิศิษฐ์ พรหมโคตร
นางจารุวรรณ ชินมาตย์
นางพรทิพย์ ทับแสง
นางจารุวรรณ ชินมาตย์
แผนการดำเนินงาน
5/12
42%
Start |
S |
16.08.64
End |
E |
16.08.64
Complete
Start |
S |
20.09.64
End |
E |
30.11.64
Complete
Start |
S |
01.09.64
End |
E |
30.11.64
Complete
Start |
S |
01.12.64
End |
E |
03.12.64
Complete
Start |
S |
06.12.64
End |
E |
07.12.64
Complete
Start |
S |
08.12.64
End |
E |
29.12.64
Over Due
Start |
S |
03.01.65
End |
E |
07.01.65
Over Due
Start |
S |
10.01.65
End |
E |
21.01.65
Over Due
Start |
S |
01.02.65
End |
E |
28.02.65
Over Due
Start |
S |
18.04.65
End |
E |
29.04.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
31.03.66
In Progress
Start |
S |
03.04.66
End |
E |
14.04.66
Wait Start
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 67.50 0.00 67.50 -
13/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
12/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
12/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
11/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
10/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
10/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
10/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
08/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 150.00 0.00 150.00 -
06/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
06/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
04/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 4,047.35 0.00 4,047.35 -
01/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
25/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
20/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
13/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 60.00 0.00 60.00 -
13/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
13/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
13/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
10/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
10/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
09/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
13/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
13/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
02/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 18,000.00 0.00 18,000.00 -
04/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
คำขอบคุณ
 • บ้านสามแยกภูกอย
  2 เดือนที่แล้ว
 • เรียนมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา และท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลต่อการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสทุกท่าน ในนามตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย จังหวัดยโสธร ขอกราบขอบพระคุณในจิตเมตตาของท่านที่ให้ความสำคัญต่อการให้โอกาสทางการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยการร่วมระดมทุนสนับสนุนเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการดำรงชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีภูมิคุ้มกันและมีความสุขในการศึกษาค้นคว้า ขอให้คุณงามความดีในครั้งนี้คุ้มครองท่านเป็นพลังเกื้อหนุนให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง สมปรารถนาทุกประการ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและประเทศชาติต่อไป .....ด้วยความซาบซึ้งใจ...นางจารุวรรณ ชินมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย (โทร.0613932235)
  บ้านสามแยกภูกอย
  โทร. 0613932235
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางจารุวรรณ ชินมาตย์
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  8
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  95
 • teacher-count
  จำนวนครู
  9
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  3.34
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  3.97
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  2.99
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  1.83
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3.08
  ด้านการมีส่วนร่วม
  2.67
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
  อรอุรา หาวิรส 18,000.00
  Gap CTM 10,000.00
  4 Saowanee E. 10,000.00
  5 Sasitorn Rattanakul 10,000.00
  6 Manchainimit 10,000.00
  7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  9 สุพัชรจิต จิตประไพ 4,047.35
  10 จารุวรรณ ชินมาตย์ 4,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  14.03.2565 Farfara 1,000.00
  14.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  13.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 67.50
  13.03.2565 wuth 100.00
  12.03.2565 Pack Lee 100.00
  12.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  11.03.2565 Ploy Linn' 100.00
  10.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  10.03.2565 Tee Buntoon 2,000.00
  10.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00