สานฝัน ICT เพื่อสร้างอนาคตที่ดีของน้องๆ พุทธธรรมรังษี
สานฝัน ICT เพื่อสร้างอนาคตที่ดีของน้องๆ พุทธธรรมรังษี
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี จ.นครปฐม
ได้รับบริจาคแล้ว
282,080.33 บาท
เป้าหมาย
318,290.00 บาท
88%
734 views
เหลือ 15 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

เป็นโครงการขอระดมทุนเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี (อวยชัยอนุสรณ์) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียน
สานฝัน ICT เพื่อสร้างอนาคตที่ดีของน้องๆ พุทธธรรมรังษี
 1. โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี (อวยชัยอนุสรณ์) ขาดแคลนอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดให้มีการบริจาคเพื่อการศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อด้านเทคโนโลยี ICT ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 3. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

   


วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีจำนวนเพียงพอต่อผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสำหรับการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างใช้สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้สอนและผู้เรียน
4. เพื่อเปิดโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ และสื่อการสอนดิจิตอลจากทั่วทุกมุมโลก


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.6 จำนวน 14 คน
2. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน

รายละเอียดโครงการ

ปีการศึกษา 2565  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 14 คน


แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ สิงหาคม 2564
ติดตามรายการรับบริจาค และจัดทำ e-Donation ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ กันยายน 2564
สรุปยอดหลังรับบริจาค มกราคม 2565
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับจริง มกราคม 2565
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ มกราคม 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน กุมภาพันธ์ 2565
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ กุมภาพันธ์ 2565
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน มีนาคม 2565
ดำเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรุ้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน เมษายน 2566

การประเมินผล
1. ผู้เรียนระดับชั้น ป. 6 ที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ในระดับดี
2. ผู้สอนระดับประถมศึกษาที่มีความสามารถและประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ในระดับดี
3. สถานศึกษามีสื่อการสอนที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้
4. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาแบบ Active Learning

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 20 20 15,408.00 308,160.00
2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2 2 2,150.00 4,300.00
3 ค่าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2 2 2,540.00 5,080.00
4 ปลั๊กไฟต่อพ่วง 3 ตา 3 3 250.00 750.00
รวม 318,290.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสถาพร นาลัย, นางสาวพรรณี แสงทวี, นางสาวนิภาวรรณ คนทน
นางสาวพรรณี แสงทวี
นางสาวนิภาวรรณ คนทน
นางสาวพรรณี แสงทวี
นางสาวนิภาวรรณ คนทน
นางพรทิพย์ ชัยสุวรรณ์, นางสาวนิภาวรรณ คนทน
นางพรทิพย์ ชัยสุวรรณ์
นางสาวนิภาวรรณ คนทน
นางนิรมล ชัยประเสริฐ, นางสาวพรรณี แสงทวี, นางสาวหทัย ชำนาญค้า, นางสาวพรทิพย์ บูชา, นางสาวพรรณิภา พรหมหมัด
นางสาวนิภา หวานชะเอม, นางนิรมล ชัยประเสริฐ, นางสาวพรรณี แสงทวี, นางสาวหทัย ชำนาญค้า, นางสาวพรทิพย์ บูชา, นางสาวพรรณิภา พรหมหมัด
นางนิรมล ชัยประเสริฐ, นางสาวพรรณี แสงทวี, นางสาวหทัย ชำนาญค้า, นางสาวพรทิพย์ บูชา, นางสาวพรรณิภา พรหมหมัด
นางสาวนิภา หวานชะเอม, นางนิรมล ชัยประเสริฐ, นางสาวพรรณี แสงทวี, นางสาวหทัย ชำนาญค้า, นางสาวพรทิพย์ บูชา, นางสาวพรรณิภา พรหมหมัด
แผนการดำเนินงาน
7/12
58%
Start |
S |
13.08.64
End |
E |
12.09.64
Complete
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.03.66
Complete
Start |
S |
13.09.64
End |
E |
31.03.66
Complete
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
31.03.66
Over Due
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
14.01.65
Complete
Start |
S |
15.01.65
End |
E |
31.10.65
Complete
Start |
S |
01.02.65
End |
E |
30.11.65
Complete
Start |
S |
01.02.65
End |
E |
31.10.65
Complete
Start |
S |
08.02.65
End |
E |
28.02.65
Over Due
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
31.03.66
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
31.03.66
Over Due
Start |
S |
03.04.66
End |
E |
30.04.66
Over Due
การดำเนินงาน
 • วัดพุทธธรรมรังษี
  8 เดือนที่แล้ว
 • โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์) ในการดำเนินงานโครงการยังอยู่ในช่วงระดมทุน
 • วัดพุทธธรรมรังษี
  2 ปีที่แล้ว
 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร และ ศน. เมธี อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสานฝันการศึกษา ConnextED "สานฝัน ICT เพื่อสร้างอนาคตที่ดีของน้องๆ วัดพุทธธรรมรังษี"
 • วัดพุทธธรรมรังษี
  2 ปีที่แล้ว
 • วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 ทางโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์)ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องโน๊ตบุ๊กจำนวน 10 เครื่ิอง เป็นจำนวนเงิน 154,080 บาท
  วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
  28/05/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  09/05/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,888.00 0.00 1,888.00 -
  14/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  15/03/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  15/03/67 เงินสนับสนุนโครงการ 15,408.00 0.00 15,408.00 -
  11/03/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  27/02/67 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
  19/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
  04/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  03/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  01/01/67 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  31/12/66 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 207.85 0.00 207.85 -
  31/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  31/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 900.00 0.00 900.00 -
  31/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  31/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
  31/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,008.00 0.00 1,008.00 -
  28/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  28/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,555.00 0.00 1,555.00 -
  26/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  23/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  20/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  17/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
  16/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
  05/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
  22/10/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  30/07/66 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 177.29 0.00 177.29 -
  26/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
  24/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
  17/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 888.00 0.00 888.00 -
  28/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 40,000.00 0.00 40,000.00 -
  20/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  16/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  31/12/65 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 133.92 0.00 133.92 -
  30/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  29/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 25,600.00 0.00 25,600.00 -
  20/12/65 จัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตและดำเนินการติดตั้งสัญญาณ 0.00 9,380.00 9,380.00
  13/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
  02/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  30/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  01/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  19/10/65 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน 10 เครื่อง 0.00 154,080.00 154,080.00
  16/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  16/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  08/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  24/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  17/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  16/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,300.00 0.00 1,300.00 -
  15/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  06/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 350.00 0.00 350.00 -
  03/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
  30/06/65 ดอกเบี้ยจากบัญชีธนาคาร 196.38 0.00 196.38 -
  13/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  13/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  11/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  05/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
  28/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
  01/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,480.74 0.00 1,480.74 -
  03/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  31/12/64 ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 16.15 0.00 16.15 -
  31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
  29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
  23/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 37,500.00 0.00 37,500.00 -
  20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 90,000.00 0.00 90,000.00 -
  20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
  20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  13/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
  13/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
  11/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
  02/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  01/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
  01/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
  คำขอบคุณ
 • วัดพุทธธรรมรังษี
  8 เดือนที่แล้ว
 • โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการสานฝัน ICT เพื่อสร้างอนาคตที่ดีของน้องๆ วัดพุทธธรรมรังษี เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษา ขณะนี้ทางโรงเรียนได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน 10 เครื่อง และได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • วัดพุทธธรรมรังษี
  2 ปีที่แล้ว
 • โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการสานฝัน ICT เพื่อสร้างอนาคตที่ดีของน้องๆ วัดพุทธธรรมรังษี เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษา เปิดพรมแดนแห่งการเรียนรู้ให้ก้าวทันข้อมูล ข่าวสาร และลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางด้านศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์)
  วัดพุทธธรรมรังษี
  33/1 หมู่ 1 ถ.- ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
  โทร. 0937461599
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นางสาวนิภา หวานชะเอม
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ป. 6
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  8
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  156
 • teacher-count
  จำนวนครู
  11
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  1.19
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.68
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  0.35
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  0.25
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  4.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  3.83
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 115,600.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 40,001.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 37,500.00
  4 Thanet 15,408.00
  5 NARA ART 10,000.00
  6 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  7 yupaporn sirichainarumitr 10,000.00
  8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000.00
  9 Nitaya 3,000.00
  10 NT 3,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  28.05.2567 akanit 100.00
  09.05.2567 Thammasarn Srethaporn 1,888.00
  14.04.2567 Pako 100.00
  15.03.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  15.03.2567 Thanet 15,408.00
  11.03.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  27.02.2567 Penrattanun 300.00
  19.01.2567 Penrattanun 300.00
  04.01.2567 Watz 1,000.00
  03.01.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00