โครงการสื่อการสอนพัฒนาการเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษา (Notebook for Education ICT)
โครงการสื่อการสอนพัฒนาการเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษา (Notebook for Education ICT)
โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จ.พิษณุโลก
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
224,289.61 บาท
เป้าหมาย
299,100.00 บาท
74%
2k views
เหลือ 134 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

เพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ของเด็กนักเรียนที่จะได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างเท่าเทียม สู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
โครงการสื่อการสอนพัฒนาการเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษา (Notebook for Education ICT)

          จากนโยบายด้านการศึกษาได้กำหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฎในจุดเน้น ให้เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 9 ว่าด้วย เทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66  "เด็กไทยมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต" 
         ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษา ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีผ่านการรับบริจาคเพื่อการศึกษา โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายต่อเนื่องและทันสมัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้สอนละผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก สื่อการสอนดิจิทัล และแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพไปพร้อมกัน


วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการสอนดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในแบบ Active Learning นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (Personalized Learning) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการข้อมูล
4. เพื่อส่งเสริมผู้สอนและผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.5 จำนวน 27 คน

รายละเอียดโครงการ

โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊ก

โรงเรียนมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้สอนละผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก สื่อการสอนดิจิทัล และแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการการเรียนรู้ เช่น True ปลูกปัญญา, True Clicklife เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพไปพร้อมกัน

กลุ่มเป้าหมาย

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 27 คน


แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ สิงหาคม 2564
ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำ E-Donation กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ กันยายน 2564
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค มกราคม 2565
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง มกราคม 2565
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ มกราคม 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน กุมภาพันธ์ 2565

การประเมินผล
1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
2. ผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
3. ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไป

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 9 เครื่อง 29,900.00 269,100.00
2 กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ก 9 ใบ 1,090.00 9,810.00
3 เมาส์ 9 ชิ้น 370.00 3,330.00
4 แผ่นรองเมาส์ 9 ชิ้น 50.00 450.00
5 หูฟังพร้อมไมโครโฟน 9 ชิ้น 880.00 7,920.00
6 อุปกรณ์ช่วยขยายสัญญาณ Wi-Fi 3 เครื่อง 1,250.00 3,750.00
7 อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า 6 ชิ้น 790.00 4,740.00
รวม 299,100.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผอ.สุรกิต และครูที่รับผิดชอบ
ครูสรัญญา
ครูพิชญ์ธนพัฒน์
ครูสรัญญา
ครูพิชญ์ธนพัฒน์
ครูพิชญ์ธนพัฒน์
ครูกนกพร
แผนการดำเนินงาน
3/7
43%
Start |
S |
16.08.64
End |
E |
16.09.64
Complete
Start |
S |
17.09.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
17.09.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
07.01.65
Over Due
Start |
S |
08.01.65
End |
E |
16.01.65
Over Due
Start |
S |
17.01.65
End |
E |
31.01.65
Over Due
Start |
S |
01.02.65
End |
E |
11.02.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
01/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
25/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
21/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
08/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
26/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
27/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
24/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
06/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
24/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
22/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
08/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 493.58 0.00 493.58 -
06/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
20/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
19/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 25.00 0.00 25.00 -
17/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
13/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
08/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 9.00 0.00 9.00 -
05/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
17/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
09/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 98.71 0.00 98.71 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
23/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 90,000.00 0.00 90,000.00 -
17/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
12/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
12/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
09/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
06/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
06/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
05/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
05/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 400.00 0.00 400.00 -
03/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 108.00 0.00 108.00 -
11/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
06/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
05/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 519.00 0.00 519.00 -
05/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
02/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
01/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
01/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
01/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
คำขอบคุณ
 • บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
  9 เดือนที่แล้ว
 • ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาคทุนเพื่อการศึกษา
  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก หมู่ 3 ถ.สากเหล็ก-บ้านมุง ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
  โทร. 0819731225
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นายสุรกิต ศรีคำ
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  12
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  271
 • teacher-count
  จำนวนครู
  21
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  3.59
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  3.78
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  2.81
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  4.63
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3.64
  ด้านการมีส่วนร่วม
  3.13
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 140,000.00
  เฉลิม อินหอม 20,000.00
  yupaporn sirichainarumitr 10,000.00
  4 Prapakon Thongtheppairot 5,000.00
  5 Amp 5,000.00
  6 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  7 Pikul 5,000.00
  8 Nutt T. 3,000.00
  9 kittiya U 2,000.00
  10 Aum Thanetanukun 2,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  01.07.2565 ณรงค์ฤทธิ์ สังข์กุล 50.00
  25.06.2565 kittiya U 2,000.00
  21.06.2565 Arisara Jaree 100.00
  08.06.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  05.06.2565 Prapakon Thongtheppairot 5,000.00
  26.05.2565 อัจฉรา ทัฬหสายทอง 500.00
  20.05.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1.00
  27.04.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1.00
  24.04.2565 E :) 100.00
  06.04.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00