คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อน้องๆ นักสู้ล้อเล็ก
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อน้องๆ นักสู้ล้อเล็ก
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ได้รับบริจาคแล้ว
65,731.74 บาท
เป้าหมาย
500,000.00 บาท
13%
769 views
เหลือ 24 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โอกาสของเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ จะได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทัดเทียม สู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งสื่อการสอนดิจิทัล และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนรู้ไทยแลนด์ 4.0 “เปิดโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความคิดการนำเสนอ ฝึกการทำงานเป็นทีมและ บูรณาการความรู้ทักษะความเข้าใจ ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และด้านอื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสิ่งอานวยความสะดวก(Assistive Technology:AT) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้มุ่งเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมผู้เรียนในทักษะศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนพิการ สามารถนำไปประกอบอาชีพ มีอาชีพและมีงานทำในอนาคตและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย”
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อน้องๆ นักสู้ล้อเล็ก

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โรงเรียนได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการศึกษา เช่น การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเปิดเว็บไซต์เพื่อสืบค้นข้อมูล หาความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย โดยอาศัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนผ่านโครงการที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำด้วยตนเอง ผู้เรียนจะสนุกจากการเรียนรู้ ซึมซับความรู้ด้าน STEAM และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์(Coding) วิทยาการคำณวน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนรู้ไทยแลนด์ 4.0

ปัจจุบัน ICT Technology, Cloud Computing, Big Data, Internet of Things, Robotic และ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญและก่อให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้มีทักษะด้านไอซีที (ICT Literacy) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill)

แต่ปัญหาสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาเพื่อ "การเตรียมคนไทยในอนาคต" คือการขาดแคลนสื่อการสอน และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ทำให้เด็กนักเรียนขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งสาระความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านไอซีทีอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายได้

จึงนำมาซึ่งการรับบริจาคเพื่อการศึกษา “โครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อน้องๆ นักสู้ล้อเล็ก” ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา

 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ส่งเสริมให้นักเรียนรักที่จะตั้งคำถามรู้จักค้นคว้า คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และลงมือปฏิบัติ (Active Learning) นำไปสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
4. เพื่อส่งเสริมให้ “ครูและนักเรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
5. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่น ๆ ได้ตามความถนัดของนักเรียน
6. เพื่อเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลานตนเอง ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนรู้พัฒนาสู่ความยั่งยืนตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 11 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 9 คน
3. นักเรียนป.6 จำนวน 10 คน

รายละเอียดโครงการ

โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเพื่อน้องๆ นักสู้ล้อเล็ก เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการชุดอุปกรณ์

 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Intel® Core i3-1115G4 (3.0GHz up to 4.10GHz , 6MB SmartCache Memory) 2Core
 • System Memory : 4GB DDR4
 • Hard drive : 256GB M.2 NVMe Solid State Drive
 • Intel® UHD Graphics up to 2GB
 • Two Built-in Stereo Speakers Built-in Digital Microphone
 • WLAN: Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 802.11a/b/g/n/ac/ax 
  WPAN: Bluetooth® 5.0 
  Webcam: HD 720p ,1280 x 720 resolution 
  Display : 14" HD 1366 x 768 resolution, LED-backlit TFT LCD 16:9 aspect ratio (Non Glare)
 • พร้อมระบบปฎิบััติการ Microsoft Windows 10 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 • เมาส์
 • กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 • Wireless TP-LINK ARCHER C5 AC
 • ตู้ชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 • คุณสมบัติ 
  1.ตู้สามารถชาร์จไฟ Notebook ได้ 20 เครื่อง 
  2.ตู้ผลิตจากโลหะหนา 1.6 mm. เคลือบด้วยสีแบบ Power Coating ทนทานต่อแรงกระแทก 
  3.ตัวเครื่องใช้ระบบแยกชิ้นประกอบ ทำให้ง่ายในการขนส่งจำนวนมาก 
  4.มีมือจับแสตนเลสอย่างดี หนา 3 mm. สำหรับใช้เคลื่อนย้ายเครื่องได้อย่างสะดวก 
  5.มีล้อหมุนได้ 360 องศา สามารถล๊อคล้อได้ และรับน้ำหนักได้เกินกว่าน้ำหนักตู้ถึง 2 เท่า 
  6.มีฝา เปิด - ปิด ด้านหน้า - ด้านหลัง พร้อมมีกุญแจล๊อคตู้เพื่อความปลอดภัย 
  7.ผนังตู้มีช่องระบายอากาศเพื่อช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดี 
  8.มีระบบป้องกันการลื่อนไหลของ Notebook และมีวัสดุดูดซับแรงกระแทกบุภายในตู้ 
  9.มีที่เก็บสายไฟเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายตู้ หรือเมื่อไม่ได้ใช้งาน 
  10.ชิ้นส่วนไฟฟ้าต่างๆได้แก่ ชุดปลั๊กไฟ แผงวงจรควบคุม ใช้ระบบเทอร์มินอลแบบเสียบ ทำให้ง่ายในการ 
  ซ่อมบำรุง สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องช่าง ซึ่งผู้ดูแลสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ 
  ด้วยตนเอง 
  11.ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแก้ไขได้ตามต้องการ 
  12.ตัวเครื่องออกแบบโดยเน้นความปลอดภัยของเด็กๆเป็นหลัก ป้องกันในจุดที่จะเป็นอันตราย 
  13.โรงงานผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO 9001


     ซึ่งทางโรงเรียนจะให้ครูและนักเรียนยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งจะทำให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ทัุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้โรงเรียนมีกระบวนการในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพร้อมชุดอุปกรณ์ รวมถึงมาตรการในการดูแลรักษาเพื่อให้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คพร้อมชุดอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้นานที่สุด

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊ค

โรงเรียนวางแผนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คร่วมกับการจัดการเรียนรู้ โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบ Active Learning เช่น Inquiry-based Learning , Problem-based Learning , Project-based Learning หรืออื่น ๆ รวมถึงการใช้สื่อการสอนดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก 

เป้าหมายและการประเมินผลโครงการ

เป้าหมายการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 หัวข้อ โดยทำการประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา

 1. ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
 2. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 3. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 1. เด็กหญิงรัตน์สุดา  ประวินไพร
 2. เด็กหญิงฐิติมน  ลุงหนุ่ม
 3. เด็กหญิงรัตนากร ศรชัยปัญญา
 4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อาส่า
 5. เด็กชายศุภกร  ดาวเรืองสุดสวย
 6. เด็กชายณิชกุล  เวียงแก้ว
 7. เด็กชายธนกฤต  แสนจัง
 8. เด็กหญิงพาขวัญ  ทองสุขนอก
 9. เด็กหญิงเกศรินทร์  วรจันทร์เพ็ญศรี
 10. เด็กหญิงศรันย์รัตน์ ภิระบรรณ
 11. เด็กชายภูษิต  ท่าผาพัฒนกิจ
 12. นายปุญญพัฒน์  กิตติวีรานุกูล
 13. นายแปะดา   คีรีรัตน์ไพบูลย์
 14. เด็กหญิงรัศมี  ภูริบริบูรณ์
 15. เด็กหญิงอรณิชชา  แสงดาว
 16. เด็กหญิงภัทรภร  ชมเชิดธวัธชัย
 17. เด็กชายศุภกร  แซ่ลี
 18. เด็กหญิงสุนทรีลักษณ์  มะโนรพ
 19. นายณัฐภูมิ  อยู่นุ่ม
 20. เด็กชายภานุพงค์   เวชกลไกล
 21. เด็กหญิงพชรกมล     ใจติ
 22. เด็กชายเอกชัย บันดาลสกุล
 23. นางสาวภิญญาดา   ตาคำ
 24. เด็กหญิงรัชนก   ก้องกาวัง
 25. นายหล่อตี๋   เย่เบียง
 26. เด็กชายวีรภัทร   อินทมณี
 27. เด็กชายพีรวิชญ์   มุกขคำ
 28. นางสาวอารีย์   เลาลี
 29. เด็กชายสมเกียรติ  ยะอื่อ
 30. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีสมไพบูลย์

แผนการดำเนินงาน
ระดมทุนสนับสนุนโครงการ สิงหาคม 2564
จัดซื้อและติดตั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ มกราคม 2565
จัดทำรายการอุปกรณ์และรายชื่อผู้ถือครอง มีนาคม 2565
แจกจ่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์แก่ครู และอบรมการใช้งานอุปกรณ์พร้อมการจัดการ มีนาคม 2565
จัดเตรียมแผนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประกอบการสอน เมษายน 2565
แจกจ่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์แก่นักเรียน พฤษภาคม 2565
ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประกอบการเรียนการสอน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินโครงการปลายปีการศึกษา 2564 ตุลาคม 2565

การประเมินผล
1. นักเรียนใช้งานโน้ตบุ๊กและสื่อการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 200 วัน/ปีการศึกษา
2. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
3. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไป

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กIntel® Core i3-1115G4 (3.0GHz)/4GB DDR4/256GB M.2 NVMe Solid State Drive / เม้าส์ / กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ก 30 เครื่อง 15,300.00 459,000.00
2 ตู้ชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง 39,500.00 39,500.00
3 Wireless TP-LINK ARCHER C5 AC 1 ตัว 1,500.00 1,500.00
รวม 500,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ครูผู้สอน
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ครูและนักเรียน
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
แผนการดำเนินงาน
1/8
13%
Start |
S |
11.08.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
04.01.65
End |
E |
28.02.65
Over Due
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
10.03.65
Over Due
Start |
S |
11.03.65
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
18.05.65
End |
E |
20.05.65
Over Due
Start |
S |
23.05.65
End |
E |
30.09.65
Over Due
Start |
S |
20.10.65
End |
E |
31.10.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
07/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
16/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2.00 0.00 2.00 -
30/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
30/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
18/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
13/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
21/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
23/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
20/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
18/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
16/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
09/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
06/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 29.00 0.00 29.00 -
06/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
04/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
02/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
16/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
08/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 493.58 0.00 493.58 -
31/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
13/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
09/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
03/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 400.00 0.00 400.00 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
25/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
25/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
07/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
คำขอบคุณ
ศรีสังวาลย์เชียงใหม่
50 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 065-1453659
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางพวงทอง ศรีวิลัย
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  24
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  273
 • teacher-count
  จำนวนครู
  62
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  NaN
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.00
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  1.38
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  1.25
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  4.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  2.75
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  Em 10,000.00
  chotichai suppakijbunchoo 10,000.00
  นิรนาม 5,000.00
  4 Pikul 5,000.00
  5 BoboVarittanan Vorasuttipisit 5,000.00
  6 meeeen 3,000.00
  7 Tee Buntoon 3,000.00
  8 Pheeraya W. 3,000.00
  9 อำพล ไพรศร 2,500.00
  10 Soudaya Orprayoon 2,500.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  07.02.2566 meeeen 3,000.00
  16.01.2566 เซเลอร์ มูน 2.00
  30.12.2565 View Phromyothi 100.00
  30.12.2565 อำพล ไพรศร 2,500.00
  30.12.2565 พิทักษ์ เกียรติสุขศรี 2,000.00
  29.12.2565 นิรนาม 5,000.00
  18.12.2565 Pikul 5,000.00
  13.12.2565 Em 10,000.00
  21.06.2565 Soudaya Orprayoon 500.00
  28.05.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.00