นักข่าวน้อยหัวใจ ICT
นักข่าวน้อยหัวใจ ICT
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จ.แม่ฮ่องสอน
ได้รับบริจาคแล้ว
166,896.00 บาท
เป้าหมาย
252,600.00 บาท
66%
1k views
เหลือ 15 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โครงการนักข่าวน้อยหัวใจ ICT เป็นโครงการที่บูรณาการกระบวนการข่าวและเหตุการณ์เข้ากับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และสามารถนำหลักการของกระบวนการข่าวและเหตุณ์นี้ไปเชื่อมโยงบูรณาการเข้าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ฝึกปฏิบัติเป็นประจำทุกเช้า ทั้งการสืบเสาะค้นหาข่าว การบันทึกข่าว การนำเสนอ การอภิปรายสอบถาม การตอบปัญหาคำถามและสรุปข่าว เป็นต้น ได้มีการนำคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในกระบวนการ ทั้งการสืบเสาะข่าว การนำเสนอข่าว ในรูปแบบของเวิร์ดหรือพาวเวอร์พ้อยต์ การแปลคำคำศัพท์ไทยเป็นคำภาษาอังกฤษจากกูเกิลทรานสเลท ที่สามารถฟังสำเนียงภาษาได้ เป็นต้น จากกระบวนการข้างต้น ทางผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าวิชาการและผู้อำนวยการโรงเรียนต้องการต่อยอดและพัฒนากระบวนการให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม โดยการนำเสนอข่าวสารในรูปแบบต่างๆไม่ว่า การจัดทำวารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์สาระความรู้ ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสร้างวีดีโอเป็นนักตัดต่อวีดีโอ(Youtuber) หรือการเป็นนักข่าวรายงานข่าว เป็นต้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก)ในการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ตนเองสนใจ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในระบบกลุ่มและการบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระได้เป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และมีทักษะด้านเทคโนโลยีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือกันในการทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้นก็เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 อย่างมีคุณธรรม
นักข่าวน้อยหัวใจ ICT

                โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียน 271 คน  นักเรียนร้อยละ85 มาจากบนดอยสูงอยู่ใกล้เขตชายแดนไทยพม่า ทุรกันดาร ไม่มีไฟฟ้าใช้  การเดินทางมาเรียนยากลำบาก  โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน  จึงทำให้นักเรียนต้องมาพักนอนอยู่โรงเรียนเป็นเด็กหอพักจำนวนมากถึง 210 คน  นักเรียนที่โรงเรียนนี้ยังขาดโอกาสทางการศึกษาหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  โดยคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีเครื่องที่ใช้งานได้เพียง 14 เครื่อง โดยเป็นเครื่องเก่าที่ได้รับจัดสรรเมื่อปี2553 ทำให้บางครั้งใช้งานได้ไม่เต็มที่ หรือแม้ว่าจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน ห้องละ 1 เครื่องก็ตาม ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านเทคโนโลยีของนักเรียนมากเท่าที่ควร   
                จากเหตุผลข้างต้น จึงทำให้เกิดการรับบริจาคเพื่อการศึกษา  โครงการ นักข่าวน้อยหัวใจ ICT  ขึ้นมา  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนเรียนรู้ทักษะกระบวนการข่าวและเหตุการณ์ ที่มีการสืบเสาะค้นหาข่่าว นำเสนอข่าวในกลุ่ม คัดเลือกข่าวที่ดีของกลุ่มและนำเสนอหน้าชั้นเรียน มีประเด็นถามตอบ ข้อคิดเห็นต่างๆรวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ข่าวด้วยทัศนคติที่ดี  รวมทั้งเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นคนกล้าแสดงออก  ช่างสังเกต  มีการวางแผนการทำงาน  ฝึกกระบวนกลุ่ม สร้างความสามัคคี มีกระบวนการสร้างประชาธิปไตยขั้นต้น และมีการใช้เกียรติกันและกัน  เป็นต้น  อีกทั้งถ้านักเรียนได้คอมพิวเตอร์พกพา(โน้ตบุ๊ก) จะก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ โดยนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเปิดโลกให้กว้างขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นหาความรู้  การหาข้อมูล การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ฯลฯ    รวมถึงการสร้างชิ้นงานในรูปแบบต่าง เช่น ทำวารสาร -ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ทำโปสเตอร์ ทำป้ายประชาสัมพันธ์  รวมถึงการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตัดต่อวีดีโอ  ฝึกเป็นนักตัดต่อวีดีโอ หรือการเป็นนักข่าวรายงานข่าว  เป็นต้น ด้วยกระบวนการทั้งหมดนี้้  เพื่อเป้าหมายให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะด้านเทคโนโลยี และมีทักษะในศตวรรษที่21สืบต่อไป 

 


วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ดีขึ้น ตามเป้าหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพด้านงานเอกสาร วารสาร การทำป้ายหรือสื่อในรูปแบบต่างๆ
3.เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมีทักษะทางภาษาด้านการนำเสนอข่าวสาร
4.เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มีทักษะการสังเกต การวางแผนการทำงาน และกระบวนกลุ่ม
5.เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการนำเสนออย่างสร้างสรรค์


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 11 คน
2. นักเรียนป.5 จำนวน 9 คน
3. นักเรียนป.6 จำนวน 9 คน
4. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน

รายละเอียดโครงการ

โครงการนักข่าวน้อยหัวใจICT  เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีกระบสนการข่าวและเหตุการณ์เป็นฐานในการสร้างทักษะการเรียนรู้    ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล สืบเสาะค้นหาข่าว การนำเสนอข่าวในกลุ่ม  การคัดเลือกข่าว การนำเสนอข่าวหน้าชั้นเรียน การตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยฝึกให้ถามคำถามและหาคำตอบอย่างมีทัศนคติที่ดีมีวิจารณญาณ ฝึกประชาธิปไตยเบื้องต้นและการให้เกียรติกันและกัน  ไม่ว่าจะเป็นการยกมือเพื่อขอถามคำถามหรือยกมือเพื่อลงคะแนนเสียงในการเลือกข่าว การสรุปข่าวในรูปแบบผังความคิด ความเรียง   การนำเสนอข้อคิดที่ได้จากข่าว รวมถึงการหาคำศัพท์จากข่าวให้เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งบางกระบวนการข่าวฯนักเรียนจะใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข่าว คำศัพท์ และสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆได้อีกด้วย

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการชุดอุปกรณ์

 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับครูเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • เมาส์
 • หูฟัง
 • ตู้เก็บคอมพิวเตอร์พกพา(โน้ตบุ๊ก) เพื่อเก็บรักษาและชาร์ตแบตเตอรี่ให้คอมพิวเตอร์พกพา(โน้ตบุ๊ก)
 • เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊ก

โรงเรียนวางแผนใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการข่าวและเหตุการณ์ และสามารถนำไปบูรณาการในรายวิชาอื่นๆ โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบ Active Learning เช่น Inquiry-based Learning ,Problem-based Learning, Project-based Learning หรืออื่น ๆ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นการฝึกให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง แก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และจัดการปัญหาด้วยตัวนักเรียนเอง ผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ รวมถึงให้นักเรียนใช้โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้


แผนการดำเนินงาน
เสนอโครงการ มิถุนายน 2564
วางแผนการระดมทุนสนับสนุนโครงการ สิงหาคม 2564
เปิดรอบการระดมทุนบนเว็บไซต์ กันยายน 2564
ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง พร้อมรายงานสถานะโครงการ มกราคม 2565
การอบรมการใช้งานแก่ครู และวางแผนการจัดการเรียนการสอน มีนาคม 2565
โรงเรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้พื้นฐานแบบNotebook-based Learning เมษายน 2565
โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนรู้พื้นฐานแบบNotebook-based Learning พฤษภาคม 2565
สรุปประเมินโครงการพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการให้ยั่งยืนและจัดทำรายงานโครงการ ตุลาคม 2565

การประเมินผล
1. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้มแข็งทันต่อภัยจากโลกไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยี
3. นักเรียนเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมหรือมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ในการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
5. นักเรียนมีทักษะการทำงานแบบกระบวนการกลุ่ม มีการวางแผน ดำเนินการ แก้ไขปัญหาและสรุปผลได้

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์พกพา(โน้ตบุ๊ก) สำหรับครู CPU Intel Core i5 RAM 4GB DDR4 SO-DIMM + 4GB(OnBoard) HDD 512 GB PCle3.0 NVMe M.2 SSD DISPLAY SCREEN 15.6 นิ้ว FHD Anti-glare GRAPHIC Intel UHD Graphics (Integrated Graphics) NETWORK Wireless 802.11ac BLUETOOTH Bluetooth 4.1 OS DOS /Windows 10(64-bit) Keyboard : Chiclet Keyboard with Num-key 3 เครื่อง 21,900.00 65,700.00
2 คอมพิวเตอร์พกพา(โน้ตบุ๊ก) สำหรับนักเรียน CPU Intel Core i5 RAM 8GB DDR4 (OnBoard) HDD 512 GB SSD PCle NVMe M.2 +32Gb Intel Optane DISPLAY SCREEN 15.6 นิ้ว 1920x1080 FHD GRAPHIC Intel UHD Graphics G1 NETWORK Wireless 802.11ac BLUETOOTH Bluetooth 4.1 OS DOS /Windows 10(64-bit) Keyboard : Chiclet Keyboard with Num-key 7 เครื่อง 18,900.00 132,300.00
3 ตู้เก็บคอมพิวเตอร์พกพา(โน้ตบุ๊ก) ขนาด 16 ช่อง พร้อมระบบไฟฟ้าป้องกันไฟรั่ว ไฟลัดวงจร ป้องกันฟ้าผ่า โครงสร้างเป็นโลหะทนไฟ เคลือบสีกันสนิม ชาร์ตโน้ตบุ๊คได้พร้อมกันหลายเครื่อง เปิดปิดด้วยระบบอัตโนมัติและแมนนวล มีสวิตซ์แบบมีไฟบ่งบอกสถานะการใช้งาน มีล้อเข็นและสามารถล็อคล้อได้ มีพัดลมดูดอากาศร้อนออกจากตู้ 1 หลัง 39,000.00 39,000.00
4 เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย มีมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) มีคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser สามารถใช้งานพร้อมกัน จำนวน 15 คน ได้ 2 ชุด 5,400.00 10,800.00
5 หูฟังพร้อมไมค์ 10 ชุด 300.00 3,000.00
6 เม้าส์ 10 ชุด 180.00 1,800.00
รวม 252,600.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพ
นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพ
นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพ
นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพ นายวรันต์ชาญ ไทสวัสดิ์กุล
นายสมบัติ ยาวิชัย นางนวพรรษ จันทร์ลอย นายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพ
นางนวพรรษ จันทร์ลอย
นางนวพรรษ จันทร์ลอย
นายสมบัติ ยาวิชัย นางนวพรรษ จันทร์ลอยนายอภิเชษฐ์ หมื่นเทพ
แผนการดำเนินงาน
0/8
0%
Start |
S |
01.06.64
End |
E |
15.09.64
Over Due
Start |
S |
15.08.64
End |
E |
15.09.64
Over Due
Start |
S |
16.09.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
03.01.65
End |
E |
28.02.65
Over Due
Start |
S |
01.03.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
10.05.65
Over Due
Start |
S |
16.05.65
End |
E |
07.10.65
Over Due
Start |
S |
01.10.65
End |
E |
31.10.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
27/02/67 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,008.00 0.00 1,008.00 -
26/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
30/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
27/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 99.00 0.00 99.00 -
04/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 502.94 0.00 502.94 -
24/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
26/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 515.00 0.00 515.00 -
21/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
02/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
06/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 40,000.00 0.00 40,000.00 -
15/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
28/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
10/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 21,561.00 0.00 21,561.00 -
02/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
20/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
05/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
31/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
18/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
13/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
04/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
01/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
11/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
12/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
05/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,961.48 0.00 2,961.48 -
15/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
06/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
04/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
11/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
01/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 493.58 0.00 493.58 -
25/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
18/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
คำขอบคุณ
บ้านห้วยสิงห์
136/1 หมู่ 4 ถ.- ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทร. 0895575048
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมบัติ ยาวิชัย
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  14
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  258
 • teacher-count
  จำนวนครู
  18
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  1.18
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.65
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  1.75
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  1.25
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  4.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  1.75
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 40,000.00
  พัฒนะ 30,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 21,566.00
  4 อุดมพงศ์ อนุกูลการกุศล 20,000.00
  5 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
  6 พิมล ฉันทวีรกูล 7,500.00
  7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,500.00
  9 Thongchai 3,000.00
  10 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  27.02.2567 vachiraporn pongpol 500.00
  31.12.2566 TREEMEEN CHAROENPHITHAK 1,008.00
  26.12.2566 Surawut Tungkarak 1,000.00
  10.12.2566 พิมล ฉันทวีรกูล 2,500.00
  30.11.2566 พิมล ฉันทวีรกูล 5,000.00
  27.07.2566 supa23 99.00
  04.07.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 502.94
  24.06.2566 Thongchai 3,000.00
  26.05.2566 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 515.00
  21.05.2566 Tiwa 500.00