ปันโน้ตบุ๊ก สานความสุข เพื่อน้องๆ
ปันโน้ตบุ๊ก สานความสุข เพื่อน้องๆ
โรงเรียนวัดโตนดด้วน จ.สงขลา
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
300,001.54 บาท
เป้าหมาย
300,000.00 บาท
100%
1k views
สิ้นสุด
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนวัดโตนดด้วน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยเฉพาะการมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นักเรียนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ส่งเสริมให้เกิดทักษะการสืบค้น และเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถต่อยอดความรู้เดิม และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเองและสังคม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
ปันโน้ตบุ๊ก สานความสุข เพื่อน้องๆ

          โรงเรียนวัดโตนดด้วน เป็นโรงเรียนในชนบท ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ตั้งอยู่หางจากที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ 2 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ประมาณ 80 กิโลเมตร ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งเเต่ระดับอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 192 มีครูและบุคลากร จำนวน 14 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู จำนวน 9 คน ครูจิตอาสา 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน คนพิการทำงานในหน่วยงานราชการ 1 คน เจ้าหน้าที่ กสทช. USONET ประชารัฐ จำนวน 1 คน เป็นโรงเรียน ที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากที่สุดในอำเภอกระแสสินธุ์ โดยจะมีนักเรียนทั้งที่มาจากในเขตบริการ และนอกเขตบริการ ซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับต่างๆ เพิ่มขึ้นกว่าทุกปี ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นเรียน ผลการทดสอบการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบระดับชาติ (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น มีนักเรียนเห็นความสำคัญและสมัครใจในการเข้ารับการทดสอบ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป 

         ในสภาพปัจจุบัน มีนักเรียนส่วนหนึ่ง ผู้ปกครองส่งไปเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ใยนเขตอำเภอระโนด ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ประมาณ 20 กิโลเมตร เนื่องจากค่านิยม และความเชื่อของผู้ปกครองว่า เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับโรงเรียนในท้องถิ่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างศักยภาพ และโอกาสให้กับนักเรียนในชุมชนชนบท ให้สามารถมีศักยภาพทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองพร้อมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือเกิดขึ้น โครงการโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Note book For Education) จึงถือเป็นโอกาสของนักเรียนในชนบททีจะเข้าถึงเทคโนโลยีและข่าวสารเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับกาเรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด

          โรงเรียนวัดโตนดด้วน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดทำโครงการบริจาคเพื่อการศึกษานี้ขึ้น โดยเฉพาะการมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นักเรียนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ส่งเสริมให้เกิดทักษะการสืบค้น และเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถต่อยอดความรู้เดิม และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเองและสังคม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 


วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมทุกที่ทุกเวลาและทั่วถึง
๒.เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักกที่จะตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ ลงมือทำร่วมกัน อภิปรายด้วยเหตุผล และปรับปรุงพัฒนาเพื่อต่อยอดการเรียนการสอนพัฒนาสู่การเรียนแบบ Active Learning จนนำไปสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๓.เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
๔.เพื่อส่งเสริมให้ “ผู้สอนและผู้เรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
๕.เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่นๆได้ตามความถนัดของผู้เรียน
๖.เพื่อเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลานตนเอง


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.4 จำนวน 20 คน
2. นักเรียน ป.5 จำนวน 25 คน
3. นักเรียน ป.6 จำนวน 18 คน

รายละเอียดโครงการ

 

 1. เป้าหมายของโครงการ เป็นโครงการเน้นนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Notbook Based Learning ของโครงการ รูปแบบที่ 2 คอมพิวเตอรฺ์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง ต่อ นักเรียน 4 คน มีแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 3. รายการที่ขอรับบริจาค  งบประมาณ  300,000  เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
 4. ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำกรณีศึกษา โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้
 5. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและจำนวนนักเรียนที่ได้ประโยชน์จากการทำโครงการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 63 คน
 6. ตารางผู้ถือครอง
เครื่องที่รหัสเครื่องนักเรียนผู้ดูแลรับผิดชอบระดับชั้น
1WTND001

ด.ช. ชนพัฒน์  สวยงาม

ด.ช. ยศภัทร  รัตนมณี

ด.ช. ภคพล  สุคนธร

ด.ช. ภูเพชร  คงจริง

ประถมศึกษาปีที่ 4
2WTND002

ด.ญ. วราณัณ  ยี่ซ้าย

ด.ช. โชติพัฒน์ ยี่ซ้าย

ด.ญ. ฆีรฏิยา  ดำคลิ้ง

ด.ญ. ธัญรัตน์   คำแก้ว

ประถมศึกษาปีที่ 4
3WTND003

ด.ช. ธีธัช  แซ่อึ้ง

ด.ญ. กุศุมา  มุ่งมาไพรี

ด.ช. ณดล  สุขพันธุ์     

ด.ช. ศิลายุทธ สิกพันธ์

ประถมศึกษาปีที่ 4
4WTND004

ด.ช. ยุติวิชญ์  แก้วแสงทอง

ด.ญ. อังสนา  จันทร์แก้ว

ด.ญ. ณัฐกมล  คงประมูล

ด.ช. ธนพัฒน์  พรายอำไพ

ประถมศึกษาปีที่ 4
5WTND005

ด.ญ. วรรณาภร  ยี่ซ้าย

ด.ญ. เกตนิกา   ทองฉิม

ด.ญ. สโรชา  ชูโชติ

ด.ญ. ลาภิศา   วัดคราว         

ประถมศึกษาปีที่ 4
6WTND006

ด.ช. กษิดิ์เดช  แก่นบุญ

ด.ช. ภูริภัทร  พิทักษ์ธรรม

ด.ช. สิริภาส  บรรดาศักดิ์

ด.ช. ประกาศิต    คงเอียง

ประถมศึกษาปีที่ 5
7WTND007

ด.ช.  นนทพัฒธ์   รอดศิริ

ด.ช. ณัฐพนธ์  พูลสวัสดิ์

ด.ญ. ธนัตชนก   คำสิงห์

ด.ช. ทักษดนย์  มูลพิมพ์

ประถมศึกษาปีที่ 5
8WTND008

ด.ช. วรากร  ขวัญเรียง

ด.ญ. จิตประณีต รัตนพันธ์

ด.ช. ศุภวิชญ์  เขียนวารี

ด.ญ. ปิยาภรณ์  คงหวัง

ประถมศึกษาปีที่ 5
9WTND009

ด.ช. ไกรวุฒิ คำแก้ว

ด.ช. สรวิชญ์  ทองเขียว

ด.ช. พัสกร  คงชาตรี

ด.ช. ธนนท์  ทองมี

ประถมศึกษาปีที่ 5
10WTND010

ด.ญ. ญาณิศา  อินทจักร์

ด.ช. กรกฤต  รัตนกาญจน์

ด.ช. ชลวัตร  ไฝทอง

ด.ญ. นภัสสร  บุญตามช่วย

ประถมศึกษาปีที่ 5
11WTND011

ด.ช. ณัฐชนนท์  แสนไชย

ด.ช. พานิชย์ รอดมา

ด.ช. อดิศักดิ์  ดวงดี

ด.ช. นรานุกูล  สุขแดง

ประถมศึกษาปีที่ 5
12WTND012

ด.ญ. ชลนิชา  บุญจู

ด.ช. ภัคพล  พานิชกรณ์

ด.ญ. อภิชญา  พิพิธภัณฑ์

ด.ญ. อินทุอร  เชือนหยู

ประถมศึกษาปีที่ 6
13WTND013

ด.ญ. กัญญาณัฐ    พลธา

ด.ญ. สายธาร  มะลิทอง

ด.ช. ปริวัฒน์  ดำสีใหม่

ด.ญ. แสงดาว  อ้อยปก    

ประถมศึกษาปีที่ 6
14WTND014

ด.ช. เมธาสิทธิ์    แดงเปีย

ด.ญ. ธาราทิพย์   ศรีจันทร์

ด.ญ. ณัฐกฤตา   พิสูจน์ผล         

ด.ญ. ประภัสสร  หนูสังข์  

ประถมศึกษาปีที่ 6
15WTND015

ด.ช. กิตติภณ เอียดผอม   

ด.ญ. กชอินทร์  นกเพชร

ด.ญ. วันวิสา  โชติกรณ์    

ด.ช. ปรเมศวร์  ทิพย์วารี  

ประถมศึกษาปีที่ 6
16WTND016

ด.ญ. ธิดาดาว  ใหม่ผึ้ง

ด.ญ. ภัควลัญชญ์  เพ็งช่วย

ด.ช. พงศ์ภัค  ขาวผ่อง    

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการดำเนินงาน
การระดมทุนสนับสนุนโครงการ ตุลาคม 2564
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม เมษายน 2565
การตรวจรับและจัดทำรายการอุปกรณ์ เมษายน 2565
การจัดทำรายการผู้ถือครอง เมษายน 2565
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล เมษายน 2565
การติดตั้งอุปกรณ์ เมษายน 2565
การทำบันทึกข้อตกลงการให้ยืมอุปกรณ์แก่นักเรียน เมษายน 2565
การจัดเตรียมและแจกจ่ายชุดอุปกรณ์แก่นักเรียนและครู เมษายน 2565
การอบรมการใช้งานแก่ครู เมษายน 2565
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์และสื่อการสอนดิจิทัล เมษายน 2565
นิเทศติดตาม เมษายน 2565
ประเมินผลและรายงานผลโครงการ เมษายน 2566

การประเมินผล
1. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2. นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม
3. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอในพื้นที่สาธารณะ
4. นักเรียนมีทักษะในการคิด และมีความกล้าแสดงออกในการเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญญาได้อย่างเหมาะสม
5. นักเรียนมีทักษะการเขียนโครงงาน การถอดบทเรียนิ่งที่ได้เรียนรู้

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คุณลักษณะเฉพาะ (1.) CPU : Intel Core i3 หรือ AMD Ryzem3 (2.) Ram : 4GB (3.) Hardisk :256 GB SSD (4.) หน้าจอ : ขนาด ๑๔ นิ้วขึ้นไป (5.) OS : Windows 10 16 เครื่อง 17,000.00 272,000.00
2 ตู้ชาร์ตโน้ตบุ้ก คุณลักษณะเฉพาะ (1.) สามารถชาร์ตโน้ตบุ๊กได้พร้อมกันหลายๆเครื่อง (2.) โครงสร้างเป็นโลหะทนไฟ เคลือบสีกันสนิม (3.) ป้องกันไฟรั่ว ไฟลัดวงจร ป้องกันฟ้าผ่า (4.) เปิดปิดระบบอัตโนมัติและแมนนวล (5.) มีสวิตช์แบบมีไฟ บ่งบอกสถานการณ์ใช้งาน (6.) มีล้อเข็นและสามารถล็อกล้อได้ (7.) มีพัดลมดูดอากาศร้อนออกจากตัวตู้ 1 เครื่อง 25,000.00 25,000.00
3 Access Point คุณลักษณะเฉพาะ (1.) กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานพร้อมกันหลายเครื่อง (2.) ย่านความถี่ : 2.4 GHz / 5 GHz (3.) Class : ac /a /b/g/n (4.) จำนวน User : ๒๐ คน หรือ ๔๐ คน 1 ชุด 1,590.00 1,590.00
4 ค่าขนส่งและการติดตั้ง 1 จุด 1,410.00 1,410.00
รวม 300,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอาซียะห์ แอมาโห
นางสางจุฑารัตน์ คชรัตน์
นายเอกพล ชาภิมล
นางกุศล รัตนพันธ์
นางสาววันโนรอีน แวสาเหาะ
นายเอกพล ชาภิมล
นางสาวนาตยา นิชลานนท์
นางสาววันโนรอีน แวสาเหาะ
นายเอกพล ชาภิมล
ครูทุกคน
นางภัทรานิษฐ์ สวยงาม
นายเอกพล ชาภิมล
แผนการดำเนินงาน
1/12
8%
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Complete
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
28.04.66
In Progress
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
28.04.66
In Progress
Start |
S |
03.04.66
End |
E |
28.04.66
Wait Start
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
03/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 27,601.00 0.00 27,601.00 -
02/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
30/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
28/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
25/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
25/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
25/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
23/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
17/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
16/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
13/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
12/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
11/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
11/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
01/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
19/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
13/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
06/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
19/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
17/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
08/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
07/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
06/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,001.93 0.00 5,001.93 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
22/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 90,000.00 0.00 90,000.00 -
20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,027.61 0.00 4,027.61 -
17/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
08/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
08/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
03/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
22/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
11/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
03/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
คำขอบคุณ
วัดโตนดด้วน
119 หมู่ 2 ถ.- ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
โทร. 0883880261
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางภัทรานิษฐ์ สวยงาม
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ป. 6
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  8
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  192
 • teacher-count
  จำนวนครู
  11
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  2.56
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  2.00
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  2.65
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  3.68
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3.70
  ด้านการมีส่วนร่วม
  2.92
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 140,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 74,000.00
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 27,601.00
  4 Roongratt 10,000.00
  5 นิรนาม 5,001.93
  6 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  7 สุพัชรจิต จิตประไพ 4,027.61
  8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000.00
  9 นางสาวแสงทิพย์ จิรกุลพรชัย 3,000.00
  10 Sirinat 2,000.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  03.04.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 27,601.00
  02.04.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  02.04.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  02.04.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  31.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  31.03.2565 Sriwarin_l 100.00
  31.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
  31.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 3,000.00
  30.03.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  28.03.2565 พัฒณานนท์ นาคสวัสดิ์ 100.00