ปันโน้ตบุ๊ก สานความสุข เพื่อน้องๆ
ปันโน้ตบุ๊ก สานความสุข เพื่อน้องๆ
โรงเรียนวัดโตนดด้วน จ.สงขลา
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
139,400.54 บาท
เป้าหมาย
300,000.00 บาท
46%
795 views
เหลือ 9 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โรงเรียนวัดโตนดด้วน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยเฉพาะการมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นักเรียนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ส่งเสริมให้เกิดทักษะการสืบค้น และเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถต่อยอดความรู้เดิม และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเองและสังคม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
ปันโน้ตบุ๊ก สานความสุข เพื่อน้องๆ

          โรงเรียนวัดโตนดด้วน เป็นโรงเรียนในชนบท ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ตั้งอยู่หางจากที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ 2 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ประมาณ 80 กิโลเมตร ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งเเต่ระดับอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 192 มีครูและบุคลากร จำนวน 14 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู จำนวน 9 คน ครูจิตอาสา 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน คนพิการทำงานในหน่วยงานราชการ 1 คน เจ้าหน้าที่ กสทช. USONET ประชารัฐ จำนวน 1 คน เป็นโรงเรียน ที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากที่สุดในอำเภอกระแสสินธุ์ โดยจะมีนักเรียนทั้งที่มาจากในเขตบริการ และนอกเขตบริการ ซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับต่างๆ เพิ่มขึ้นกว่าทุกปี ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นเรียน ผลการทดสอบการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบระดับชาติ (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น มีนักเรียนเห็นความสำคัญและสมัครใจในการเข้ารับการทดสอบ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป 

         ในสภาพปัจจุบัน มีนักเรียนส่วนหนึ่ง ผู้ปกครองส่งไปเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ใยนเขตอำเภอระโนด ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ประมาณ 20 กิโลเมตร เนื่องจากค่านิยม และความเชื่อของผู้ปกครองว่า เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับโรงเรียนในท้องถิ่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างศักยภาพ และโอกาสให้กับนักเรียนในชุมชนชนบท ให้สามารถมีศักยภาพทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองพร้อมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือเกิดขึ้น โครงการโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Note book For Education) จึงถือเป็นโอกาสของนักเรียนในชนบททีจะเข้าถึงเทคโนโลยีและข่าวสารเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับกาเรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด

          โรงเรียนวัดโตนดด้วน ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดทำโครงการบริจาคเพื่อการศึกษานี้ขึ้น โดยเฉพาะการมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นักเรียนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ส่งเสริมให้เกิดทักษะการสืบค้น และเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถต่อยอดความรู้เดิม และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมทั้งกับตนเองและสังคม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 


วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมทุกที่ทุกเวลาและทั่วถึง
๒.เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักกที่จะตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ ลงมือทำร่วมกัน อภิปรายด้วยเหตุผล และปรับปรุงพัฒนาเพื่อต่อยอดการเรียนการสอนพัฒนาสู่การเรียนแบบ Active Learning จนนำไปสู่การพัฒนาทักษะเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๓.เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และการออกแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ
๔.เพื่อส่งเสริมให้ “ผู้สอนและผู้เรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
๕.เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่นๆได้ตามความถนัดของผู้เรียน
๖.เพื่อเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของบุตรหลานตนเอง


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.4 จำนวน 20 คน
2. นักเรียน ป.5 จำนวน 25 คน
3. นักเรียน ป.6 จำนวน 18 คน

รายละเอียดโครงการ

 

 1. เป้าหมายของโครงการ เป็นโครงการเน้นนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Notbook Based Learning ของโครงการ รูปแบบที่ 2 คอมพิวเตอรฺ์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง ต่อ นักเรียน 4 คน มีแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 3. รายการที่ขอรับบริจาค  งบประมาณ  300,000  เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
 4. ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำกรณีศึกษา โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้
 5. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและจำนวนนักเรียนที่ได้ประโยชน์จากการทำโครงการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 63 คน
 6. ตารางผู้ถือครอง
เครื่องที่รหัสเครื่องนักเรียนผู้ดูแลรับผิดชอบระดับชั้น
1WTND001

ด.ช. ชนพัฒน์  สวยงาม

ด.ช. ยศภัทร  รัตนมณี

ด.ช. ภคพล  สุคนธร

ด.ช. ภูเพชร  คงจริง

ประถมศึกษาปีที่ 4
2WTND002

ด.ญ. วราณัณ  ยี่ซ้าย

ด.ช. โชติพัฒน์ ยี่ซ้าย

ด.ญ. ฆีรฏิยา  ดำคลิ้ง

ด.ญ. ธัญรัตน์   คำแก้ว

ประถมศึกษาปีที่ 4
3WTND003

ด.ช. ธีธัช  แซ่อึ้ง

ด.ญ. กุศุมา  มุ่งมาไพรี

ด.ช. ณดล  สุขพันธุ์     

ด.ช. ศิลายุทธ สิกพันธ์

ประถมศึกษาปีที่ 4
4WTND004

ด.ช. ยุติวิชญ์  แก้วแสงทอง

ด.ญ. อังสนา  จันทร์แก้ว

ด.ญ. ณัฐกมล  คงประมูล

ด.ช. ธนพัฒน์  พรายอำไพ

ประถมศึกษาปีที่ 4
5WTND005

ด.ญ. วรรณาภร  ยี่ซ้าย

ด.ญ. เกตนิกา   ทองฉิม

ด.ญ. สโรชา  ชูโชติ

ด.ญ. ลาภิศา   วัดคราว         

ประถมศึกษาปีที่ 4
6WTND006

ด.ช. กษิดิ์เดช  แก่นบุญ

ด.ช. ภูริภัทร  พิทักษ์ธรรม

ด.ช. สิริภาส  บรรดาศักดิ์

ด.ช. ประกาศิต    คงเอียง

ประถมศึกษาปีที่ 5
7WTND007

ด.ช.  นนทพัฒธ์   รอดศิริ

ด.ช. ณัฐพนธ์  พูลสวัสดิ์

ด.ญ. ธนัตชนก   คำสิงห์

ด.ช. ทักษดนย์  มูลพิมพ์

ประถมศึกษาปีที่ 5
8WTND008

ด.ช. วรากร  ขวัญเรียง

ด.ญ. จิตประณีต รัตนพันธ์

ด.ช. ศุภวิชญ์  เขียนวารี

ด.ญ. ปิยาภรณ์  คงหวัง

ประถมศึกษาปีที่ 5
9WTND009

ด.ช. ไกรวุฒิ คำแก้ว

ด.ช. สรวิชญ์  ทองเขียว

ด.ช. พัสกร  คงชาตรี

ด.ช. ธนนท์  ทองมี

ประถมศึกษาปีที่ 5
10WTND010

ด.ญ. ญาณิศา  อินทจักร์

ด.ช. กรกฤต  รัตนกาญจน์

ด.ช. ชลวัตร  ไฝทอง

ด.ญ. นภัสสร  บุญตามช่วย

ประถมศึกษาปีที่ 5
11WTND011

ด.ช. ณัฐชนนท์  แสนไชย

ด.ช. พานิชย์ รอดมา

ด.ช. อดิศักดิ์  ดวงดี

ด.ช. นรานุกูล  สุขแดง

ประถมศึกษาปีที่ 5
12WTND012

ด.ญ. ชลนิชา  บุญจู

ด.ช. ภัคพล  พานิชกรณ์

ด.ญ. อภิชญา  พิพิธภัณฑ์

ด.ญ. อินทุอร  เชือนหยู

ประถมศึกษาปีที่ 6
13WTND013

ด.ญ. กัญญาณัฐ    พลธา

ด.ญ. สายธาร  มะลิทอง

ด.ช. ปริวัฒน์  ดำสีใหม่

ด.ญ. แสงดาว  อ้อยปก    

ประถมศึกษาปีที่ 6
14WTND014

ด.ช. เมธาสิทธิ์    แดงเปีย

ด.ญ. ธาราทิพย์   ศรีจันทร์

ด.ญ. ณัฐกฤตา   พิสูจน์ผล         

ด.ญ. ประภัสสร  หนูสังข์  

ประถมศึกษาปีที่ 6
15WTND015

ด.ช. กิตติภณ เอียดผอม   

ด.ญ. กชอินทร์  นกเพชร

ด.ญ. วันวิสา  โชติกรณ์    

ด.ช. ปรเมศวร์  ทิพย์วารี  

ประถมศึกษาปีที่ 6
16WTND016

ด.ญ. ธิดาดาว  ใหม่ผึ้ง

ด.ญ. ภัควลัญชญ์  เพ็งช่วย

ด.ช. พงศ์ภัค  ขาวผ่อง    

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการดำเนินงาน
การระดมทุนสนับสนุนโครงการ ตุลาคม 2564
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม เมษายน 2565
การตรวจรับและจัดทำรายการอุปกรณ์ เมษายน 2565
การจัดทำรายการผู้ถือครอง เมษายน 2565
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล เมษายน 2565
การติดตั้งอุปกรณ์ เมษายน 2565
การทำบันทึกข้อตกลงการให้ยืมอุปกรณ์แก่นักเรียน เมษายน 2565
การจัดเตรียมและแจกจ่ายชุดอุปกรณ์แก่นักเรียนและครู เมษายน 2565
การอบรมการใช้งานแก่ครู เมษายน 2565
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์และสื่อการสอนดิจิทัล เมษายน 2565
นิเทศติดตาม เมษายน 2565
ประเมินผลและรายงานผลโครงการ เมษายน 2566

การประเมินผล
1. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2. นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม
3. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอในพื้นที่สาธารณะ
4. นักเรียนมีทักษะในการคิด และมีความกล้าแสดงออกในการเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญญาได้อย่างเหมาะสม
5. นักเรียนมีทักษะการเขียนโครงงาน การถอดบทเรียนิ่งที่ได้เรียนรู้

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คุณลักษณะเฉพาะ (1.) CPU : Intel Core i3 หรือ AMD Ryzem3 (2.) Ram : 4GB (3.) Hardisk :256 GB SSD (4.) หน้าจอ : ขนาด ๑๔ นิ้วขึ้นไป (5.) OS : Windows 10 16 เครื่อง 17,000.00 272,000.00
2 ตู้ชาร์ตโน้ตบุ้ก คุณลักษณะเฉพาะ (1.) สามารถชาร์ตโน้ตบุ๊กได้พร้อมกันหลายๆเครื่อง (2.) โครงสร้างเป็นโลหะทนไฟ เคลือบสีกันสนิม (3.) ป้องกันไฟรั่ว ไฟลัดวงจร ป้องกันฟ้าผ่า (4.) เปิดปิดระบบอัตโนมัติและแมนนวล (5.) มีสวิตช์แบบมีไฟ บ่งบอกสถานการณ์ใช้งาน (6.) มีล้อเข็นและสามารถล็อกล้อได้ (7.) มีพัดลมดูดอากาศร้อนออกจากตัวตู้ 1 เครื่อง 25,000.00 25,000.00
3 Access Point คุณลักษณะเฉพาะ (1.) กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานพร้อมกันหลายเครื่อง (2.) ย่านความถี่ : 2.4 GHz / 5 GHz (3.) Class : ac /a /b/g/n (4.) จำนวน User : ๒๐ คน หรือ ๔๐ คน 1 ชุด 1,590.00 1,590.00
4 ค่าขนส่งและการติดตั้ง 1 จุด 1,410.00 1,410.00
รวม 300,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอาซียะห์ แอมาโห
นางสางจุฑารัตน์ คชรัตน์
นายเอกพล ชาภิมล
นางกุศล รัตนพันธ์
นางสาววันโนรอีน แวสาเหาะ
นายเอกพล ชาภิมล
นางสาวนาตยา นิชลานนท์
นางสาววันโนรอีน แวสาเหาะ
นายเอกพล ชาภิมล
ครูทุกคน
นางภัทรานิษฐ์ สวยงาม
นายเอกพล ชาภิมล
แผนการดำเนินงาน
1/12
8%
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.03.65
In Progress
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Wait Start
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Wait Start
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Complete
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Wait Start
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Wait Start
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Wait Start
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Wait Start
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Wait Start
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
28.04.66
Wait Start
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
28.04.66
Wait Start
Start |
S |
03.04.66
End |
E |
28.04.66
Wait Start
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
19/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
17/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
08/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
08/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
07/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
06/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
03/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,001.93 0.00 5,001.93 -
29/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
24/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
22/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 90,000.00 0.00 90,000.00 -
20/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 4,027.61 0.00 4,027.61 -
17/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
15/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
08/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
08/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
03/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
22/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
11/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
08/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
03/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
คำขอบคุณ
วัดโตนดด้วน
119 หมู่ 2 ถ.- ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
โทร. 0883880261
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางภัทรานิษฐ์ สวยงาม
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  อนุบาล- ป. 6
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  8
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  193
 • teacher-count
  จำนวนครู
  11
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  2.56
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  2.00
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  2.65
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  3.68
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  3.70
  ด้านการมีส่วนร่วม
  2.92
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 90,000.00
  Roongratt 10,000.00
  นิรนาม 5,001.93
  4 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  5 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  6 สุพัชรจิต จิตประไพ 4,027.61
  7 นางสาวแสงทิพย์ จิรกุลพรชัย 3,000.00
  8 Sirinat 2,000.00
  9 กิตติมา แก้วมณี 2,000.00
  10 Rollink 1,500.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  19.01.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10.00
  17.01.2565 Khun Kate 500.00
  14.01.2565 pramote p. 1,000.00
  08.01.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000.00
  08.01.2565 สมชาย วิจิตรนันทนา 1,000.00
  07.01.2565 Erzulie Freda 100.00
  07.01.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10.00
  06.01.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  03.01.2565 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  01.01.2565 Tinnapun 1.00