นโยบายความเป็นส่วนตัว
        นโยบายความเป็นส่วนตัวของระบบระดมทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ระบบ”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “มูลนิธิ”) เพื่อการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา และวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ลงทะเบียนใช้งานระบบผ่านเรียบร้อยแล้ว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”)

1. ข้อมูล และวิธีการเก็บรวบรวม
        ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกประกอบด้วย
        (1) ข้อมูลที่สมาชิกให้ไว้โดยตรง เช่น ข้อมูลที่สมาชิกกรอกขณะลงทะเบียนใช้งานระบบ บัญชีผู้ใช้ (User Name) ข้อมูลที่สมาชิกได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลทุกชนิดที่สมาชิกกรอกในหน้า “บัญชีของคุณ” ข้อมูลความสนใจหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สมาชิกแสดงผ่านระบบเพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลที่สมาชิกกรอกขณะแจ้งความประสงค์บริจาคผ่านระบบ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการที่สมาชิกติดต่อกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิไม่ว่าผ่านช่องทางใด
        (2) ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานระบบ เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) จากกระบวนการบริจาค ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของสมาชิก ทั้งนี้ รายละเอียดตามข้างต้นเป็นตัวอย่างข้อมูลที่อาจจะถูกเก็บรวมรวม โดยมูลนิธิจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และในระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 เท่านั้น

2. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
        มูลนิธิจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
        (1) มูลนิธิจะส่งต่อข้อมูลที่จำเป็นในกระบวนการบริจาคให้กับสถานศึกษา หน่วยงาน หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่สมาชิกประสงค์บริจาคให้ผ่านระบบ เพื่อตอบรับและดำเนินการตามความประสงค์ในการบริจาคของสมาชิก เช่น การบันทึกข้อมูลการบริจาคในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้กับสมาชิก
        (2) มูลนิธิจะใช้ข้อมูลติดต่อของสมาชิก เพื่อส่งข้อมูลการทำธุรกรรมในการบริจาค และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา หน่วยงาน หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่สมาชิกประสงค์บริจาคให้ผ่านระบบแก่สมาชิก รวมถึงติดต่อสมาชิกเพื่อสอบถาม แจ้งให้ทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของสมาชิกและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในการบริจาค หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สมาชิกได้บริจาคให้ผ่านระบบ หรือเกี่ยวกับมูลนิธิตามที่จำเป็น
        (3) มูลนิธิจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของสมาชิกเมื่อเข้าใช้งานระบบ หรือเพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของสมาชิกและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในการบริจาค
        (4) มูลนิธิจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกเพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการให้บริการสมาชิก เช่น เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ หรือการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และ/หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับมูลนิธิ ที่เหมาะสมและตรงกับความสนใจให้แก่สมาชิก
        (5) มูลนิธิจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก เพื่อให้การใช้งานระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับมูลนิธิ ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
        3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก อาทิ Display Name ยอดบริจาค อาจถูกแสดงให้เห็นบนระบบได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกเห็นได้โดยสมาชิกคนอื่น หรือผู้เข้าเยี่ยมชมระบบ หากไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดรู้ว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลของสมาชิก สมาชิกสามารถเลือกให้ระบบแสดง Display Name เป็น “ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม” ได้ โดยกำหนดค่าได้ในหน้า “บัญชีของคุณ”
        3.2 สมาชิกสามารถแบ่งปันข้อมูลบนระบบ หรือข้อมูลการบริจาคผ่านระบบของสมาชิก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ได้เอง โดยสมาชิกอนุญาตให้มูลนิธิแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสมาชิก และสมาชิกยอมรับว่าข้อมูลที่สมาชิกทำการแบ่งปันไปนั้นจะได้รับการควบคุมตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของสื่อสังคมออนไลน์นั้น
        3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ มูลนิธิจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ หรือวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้มูลนิธิจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เว้นแต่
        (1) มูลนิธิได้รับการอนุญาติจากสมาชิกแล้ว
        (2) การเปิดเผยข้อมูลนั้นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของมูลนิธิ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสมาชิก รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของมูลนิธิ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวม หรือการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินงานมูลนิธิ โดยอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มูลนิธิเก็บรวบรวมไว้ไปยังองค์กรหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
        (3) การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นการป้องกันการทุจริต หรือมีความจำเป็นต่อการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน หรือเป็นการกระทำตอบโต้ต่อกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือเป็นการทุจริต หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัย สิทธิ ภาพพจน์ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของมูลนิธิ สถานศึกษา หน่วยงาน หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่ประสงค์บริจาคให้ผ่านระบบ หรือสมาชิกคนอื่น หรือบุคคลอื่นใด

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
        มูลนิธิอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการระบบ การดำเนินงานของมูลนิธิ และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากสมาชิก ทั้งนี้มูลนิธิจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้สมาชิกทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบโดยตรง
        สมาชิกได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดข้างต้นแล้ว และสมาชิกยินยอมให้มูลนิธิเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก รวมถึงข้อมูลการใช้ระบบ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มูลนิธิได้รับหรือเก็บรวบรวมผ่านการลงทะเบียนและใช้งานระบบ ได้ตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้