ศูนย์การเรียนรู้ของพ่อ
ศูนย์การเรียนรู้ของพ่อ
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จ.นครนายก
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
100,000.00 บาท
เป้าหมาย
100,000.00 บาท
100%
53 views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this


ศูนย์การเรียนรู้ของพ่อกลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน อ.2 จำนวน 14 คน
2. นักเรียน อ.3 จำนวน 15 คน
3. นักเรียน ป.1 จำนวน 7 คน
4. นักเรียน ป.2 จำนวน 9 คน
5. นักเรียน ป.3 จำนวน 14 คน
6. นักเรียน ป.4 จำนวน 20 คน
7. นักเรียน ป.5 จำนวน 21 คน
8. นักเรียน ป.6 จำนวน 11 คน
9. นักเรียน ม.1 จำนวน 14 คน
10. นักเรียน ม.2 จำนวน 5 คน
11. นักเรียน ม.3 จำนวน 4 คน


แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมสหกรณ์ร่วมใจ มิถุนายน 2562
พืชผักพลอยใส มิถุนายน 2562
สมุนไพรพลอยศรี มิถุนายน 2562
ห้องสมุดเด็กดี มิถุนายน 2562
โรงสีข้าวพลอย มิถุนายน 2562
อร่อยรสแปรรูป มิถุนายน 2562
ดินแดนปศุสัตว์ มิถุนายน 2562
รู้เฟื่องเรื่องขยะ มิถุนายน 2562
การขยายผลสู่ชุมชน มิถุนายน 2562
บ้านเห็ดพอเพียง มิถุนายน 2562

การประเมินผล
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้ มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและนักเรียนแกนนำสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ ในระดับ ดีขึ้นไป
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพพร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนพวรรณ รักคำมี
นายพิษณุ ประกอบนา
นางสาวณัฏฐนิช ศิริภาประเสริฐพร
นางสาวกิติรัตน์ แสงเพชร
นางทองหล่อ แหยมเปรมปรี
นางสุวิมล ใจขำ
นางสาวนภาพร เสียงเย็น
นายปฐมวงศ์ คำบุศย์
นางสาวรักชนก คำวัจนัง
นางสาวธีรรัตน์ เป้ากัณหา
แผนการดำเนินงาน
10/10
100%
Start |
S |
03.06.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
03.06.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
03.06.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
03.06.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
03.06.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
03.06.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
03.06.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
03.06.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
03.06.62
End |
E |
31.03.63
Complete
Start |
S |
03.06.62
End |
E |
31.03.63
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
31/10/62 เงินสนับสนุนโครงการ 100,000.00 0.00 100,000.00 -
23/08/62 เงินบริจาคเพื่อการศึกษาจากบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 100,000.00 0.00 0.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2563
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค